About the department

 В 1972 р. в складі Кременчуцького загально-технічного факультету була створена кафедра фізики. В перші роки свого існування вона мала два підрозділи: фізики і хімії. Її першим завідувачем був досвідчений педагог канд. фіз.-мат наук доцент Григорій Григорович Барвінко. Як відповідальний і вимогливий керівник, він приклав немало зусиль, щоб з перших років свого існування кафедра могла забезпечити високий науково-методичний рівень викладання як загальної фізики, так і хімії.

   В 1974 р. загально-технічний факультет реорганізується в філіал Харківського політехнічного інституту, і з цього часу по 1979 р кафедру фізики очолює к.т.н. доцент Віктор Михайлович Міщенко. Саме в цей час кафедра зміцнюється матеріально: учбовим обладнанням, оснащуються лабораторії механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, оптики і ядерної фізики, лабораторії неорганічної та органічної хімії. Над створенням цієї бази плідно працювали всі співробітники кафедри. Так, доцент Г.Г. Барвінко відповідав за становлення лабораторії оптики і атомної фізики; доц. З.П. Кляхіна – органічної і неорганічної хімії; ст. викл. В.Л. Демчук багато сил та енергії віддав створенню лабораторії механіки та молекулярної фізики.
   В той же час для забезпечення учбового процесу кафедрою виконується величезна робота методичного характеру. Тут добрим словом потрібно згадати доцента Г.Г. Барвінка, доцента З.П. Кляхіну, тодішнього асистента, а нині доцента кафедри В.С. Поліщука, асистентів, а згодом ст. викл. Н.І. Мотрій і А.П. Жадана, а також асистентів (нині на жаль покійних) О.О.Корніяша і В.І.Мотрія.
   З 1979 р. кафедру фізики став очолювати досвідчений вчений, канд. фіз.-мат наук доцент Микола Петрович Бєлик, а в 1987р. завідувачем кафедри було обрано канд. фіз.-мат наук доцента Володимира Михайловича Шмандія. З його іменем пов’язано зародження на кафедрі нового напряму наукових досліджень – екологія нвколишнього середовища. Згодом це дозволило створити в нашому ВУЗі кафедру екології і розпочати підготовку фахівців з відповідної спеціальності.
   На початку 90-их років до кафедри прийшли досвідчені вчені та молоді викладачі: доктор фізико-математичних наук, лауреат Державної премії України з науки і техніки Олександр Іванович Єлізаров, канд. фіз.-мат. наук Олександр Володимирович Сукачов, канд. хім. наук Олег Вальтерович Третьяков, асистент Скобель В.І. Першим аспірантом став В.М. Куц. Зароджуються нові напрями наукових досліджень. Так, під керівництвом проф. Єлізарова О.І. проводяться дослідження синтезу в магнітному полі напівпровідникових твердих розчинів на основі Cd-Hg-Te для потреб інфрачевоної електроніки. Розпочинаються піонерські роботи, пов’язані з пошуком способів візуалізації гетерогенних реакцій наднизької інтенсивності. Активними учасниками цих досліджень стали канд. фіз.-мат наук О.В. Сукачов і В.В. Богобоящий (згодом док.фіз.-мат н., завідувач кафедри вищої математики), а також аспіранти кафедри В.М. Куц і О.Ю. Гибін. Відкритий і досліджений ними хемографічний ефект став основою для створення принципово нового методу візуалізації широкого кола фізико-хімічних процесів, таких як корозія металів, електродні і плазмені реакції і т.п.
   З 1995 р. кафедру фізики очолює к.т.н. професор Черепанов В.П. Під його керівництвом створюється лабораторія термодинаміки надзвукових потоків для випробування конструкційних матеріалів і теплозахисних покриттів на високоінтенсивні динамічні теплові навантаження. В цій лабораторії створюються також інструменти для виготовлення виробів з надтвердих матеріалів ( гранітів, напр.) за допомогою газових потоків надзвукової швидкості.
   Вкрай необхідною є наукова робота доцента Поліщука В.С. Він досліджує забруднення довкілля різноманітними шумами, джерелами яких є міський транспорт та стаціонарно встановлені машини і агрегати. Ним створені комп’ютерні програми для моделювання процесу поширення шумових полів і запропоновано ряд пристроїв для їх гасіння. Злагоджено працює на кафедрі фізики і технічний персонал. Досвідчений радіоінженер Скрипніченко Іван Семенович  забезпечує технічну готовність кафедри щодо виконання студентами лабораторних робіт і постановки лекційних демонстрацій.
   В 2003 р. Вченою радою КДПУ на завідування кафедрою фізики за конкурсом обирається док. фіз.-мат наук професор Єлізаров О.І. Він ініціює наукову роботу співробітників кафедри за декількома напрямками. Започатковуються дослідження взаємодії з поверхнею твердого тіла біологічно активних речовин та їх самоструктурування при дегідратації (аспіранти Т.Ю. Заблоцька і А.В. Єременко). Аспірантом М.О. Єлізаровим методом хемографії візуалізуються електродні реакції і встановлюється природа хемографічного ефекту. Аспірантом Журавом В.В. у звязку з проблемою антикорозійного захисту підземних трубопроводів досліджені особливості щільової корозії в несуцільних електролітах (грунтах). Співробітниками кафедри на основі вдалих лабораторних дослідів перетворення синьо-зелених водоростей на біогаз розробляється енергозберігаючий і екологічно важливий для регіону проект відновлення вод Дніпра.
   Важливими виявилися результати аналітичного огляду «Управляемый термоядерный синтез: возможен ли он?» присвяченого актуальній науковій і технічній проблематиці, пов’язаній з багаторічними спробами здійснити керовану реакцію синтезу легких ядер для побудови екологічно чистої і незалежної від органічного палива важкої енергетики (проф. Єлізаров О.І.). Наслідком аналізу став сформульований справедливий для будь-якого типу теплових машин критерій локализації реакції горіння і керування нею, названий «кредитом часу теплової машини». Виявилось, що не лише побудовані раніше термоядерні реактори, а і запланований в рамках міжнародного співробітництва експериментальний реактор «ИТЭР» далекі від необхідної умови локалізації реакції синтезу: кредит часу у них майже на два порядка нижчий від необхідного. А отже, людству навряд чи можна сподіватись на появу в близькому майбутньому принципово нових видів палива і методів продукування енергії в промислових масштабах.
Проведення в стінах КДПУ ім. Михайла Остроградського у 2008 р. Всеукраїнської наукової конференції з прикладної фізики стало своєрідним визнанням наукового доробку співробітників кафедри фізики.
Співробітниками кафедри фізики ведеться велика методична робота. Так проф. Єлізаров О.І. у 2007 р. видав двохтомний посібник «Фізика для екологів», в якому дія законів фізики демонструється на природних об’єктах і висвітлені проблеми впливу на стан довкілля продукованої людиною штучної енергії. Книга отримала гриф Міносвіти України. Авторський колектив (доц. В.П. Черепанов, доц. О.В. Сукачов, ст. викл. Мотрій Н.І., асист. М.О. Єлізаров, В.В. Журав) видав збірник задач з фізики для студентів інженерних спеціальностей.
Цікавим з методичної точки зору є проведення кафедрою своєрідних наукових студентських конференцій – Днів лекційних демонстрацій з фізики. Вони мають тематичний характер: механіка, молекулярна фізика і термодинаміка, електрика і магнетизм, оптика і атомна фізика. Під керівництвом викладачів студенти самі готують цікаві досліди, які потім презентують великій аудиторії. Подібні конференції надають можливість багатьом студентам зробити перші кроки в науковій творчості. Дні лекційних демострацій проходять в урочистій атмосфері і сприймаються, як студентами, так і співробітниками кафедри як свято науки.
    В 2012 р. кафедру фізики реорганізовано у кафедру природничих дисциплін, яку очолив доктор біологічних наук, професор Никифоров Володимир Валентинович. 
  В 2014 році була створена кафедра біотехнології та здоров'я людини. До складу кафедри ввійшли кафедра природничих дисциплін та кафедра здоров'я людини. Очолив кафедру доктор біологічних наук, професор Никифоров В.В.
    В 2015 році виконуючим обов'язки зав. кафедри  було призначено Новохатько Ольгу Володимирівну.
   З 1 квітня 2017 згідно наказу ректора було внесено зміни до структури університету і створено шляхом розподілу кафедри біотехнології та здоров'я людини кафедри:
-"Біотехнології та біоінженерія"
-"Здоров'я людини та фізична культура"
Виконання обов'язків завідувача кафедри  "Біотехнології та біоінженерія" покладено на кандидата хімічних наук Козловську Тетяну Федорівну.