Библиотека кафедры

1.  Anna Jozefaciuk, Czeslaw Jozefaciuk Ochrona gruntow przed erozja. Poradnik dla wladz administracyjnychi samorzadowych oraz sluzb doradzych i uzytkownikow gruntow. – Pulawy, listopad, 1999. – 109 с.

2.  Banska Bystrica, 2003. – 116 str.

3.  Dagmar Samesova, Helena Hybska. Water technology. – Zvolen: Technical University in Zvolen, 2015. – 170 p. (Slovakia)

4.  Dagmar Samesova, Olga Kontrisova, Yanna Ollerova, Andrea Zacharova. Measurement and evaluation of environmental factors. – Zvolen: Technical University in Zvolen, 2015. – 226 p. (Slovakia)

5.  Emilia Hroncova, Dagmar Samesova, Juraj Ladomersky et al. Waste engineering – waste, energy. – Zvolen: Technical University in Zvolen, 2015. – 184 p. (Slovakia)

6.  Helena Hybska, Dagmar Samesova, Hana Ollerova Impact of organic pollutants on the environment. – Zvolen: Technical University in Zvolen, 2015. – 186 p. (Slovakia)

7.  Ivana Becvarova, Irina Alexandrovna Soloshych Metodologie environmentalni vychovy vzdelavani a osvety: публікація. – České Budejovice; Vysoka škola evropských a regionálních studii, 2012, 116 р.

8.  Juraj Ladomersky, Jaroslav Demko, Emilia Hroncova et al. Energy and environment. – Zvolen: Technical University in Zvolen, 2015. – 235 p. (Slovakia)

9.  Manfred Koch Wir Bestimmen Schmetterlinge. ІІІ. Eulen. Neumann Verlag, 1972, 288 str.

10.  Meyers Taschenlexikon Insekten Leipzig, 1970. – 344 str.

11.  Sona Hrabinova, Peter Bitusik, Hydrobiologicky determinacny atlas. Konzumenty ІІ. Pakomarovite – Chironomidae Bratislava. Vyskumny ustav vodneho hospodarstva v Bratislave. 2003. – 132 stran.

12.  Turis P., Jasik M. Narodny park Nizke Tatry – prirodne hodnoty, historia a sucasny stav ochrany uzemia. Sprava Narodneho parku Nizke Tatry. – Banska Bystrica, 2007. –  116 str.

13.  Ulrich Sedlag Wunderbare welt der inselten. – Leipzig: 1978, – 216 с.

14.  Vicenikova A., P. Polak Europsky vyznamne biotopy na Slovensku. SOP SR. –

15.  VII Міжнародна науково–практична конференція «Біосферно–ноосферні ідеї В.І. Вернадського та еколого–економічні проблеми розвитку регіонів». – Кременчук: КДПУ, 2006. – 100 с.

16.  Авакян О.М. Фармакологическая регуляция функции адренорецепторов. – М.: Медицина,1988. – 256 с.

17.  Айала Ф. Введение в популяционную и эволюционную генетику: Пер. с англ. Монография. – М.: Мир, 1984. –  232 с.

18.  Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 455 с.

19.  Актуальные проблемы современной альгологии: Тез. Докл. І Всесоюз. конф. – К.: Наукова думка, 1987. – 336 с.

20.  Алекперов У.К. Антимутагенны и охрана генофонда. – М.: Знание, 1989. – 64 с.

21.  Александров А.А. Психогенетика: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2004. – 192 с.

22.  Аллен А.Д. Наука о жизни. – М.: Просвещение , 1984. – 302 с.

23.  Алленмарк С. Хроматографическое определение энантиомеров: пер. с англ. – М.: Мир, 1991. – 268 с.

24.  Англо–русский биологический словарь. – М., «Русский язык», 1976. –  732 с.

25.  Андрейцев В.І. Екологічне законодавство України: Законодавчі акти, частина І. Книга. – Полтава: Полтавський літератор, 1997. – 648 с.

26.  Андрієнко Т.Л., Прядко О.І., Арак Р.Я., Коніщцук М.О. Національний природний парк «Прип'ять–Стохід». Рослинний світ. – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – 86 с.

27.  Андрієць В.А. Звід пам'яток історії та культури України. Полтавська обл. Решетілівський район. – Полтава: ТОВ “АС МІ”, 2010. – 240 с.

28.  Андрієць В.А., Ароян А.С., Бережна В.В. Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Лохвицький район: публікації. – Полтава: ТОВ «Асмі», 2012. – 440 с.

29.  Андрієць В.А., Бака В.М., Бобровський Т.А. Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Диканський район: публікації. – Полтава: ТОВ «Асмі», 2011. – 360 с.

30.  Андрієць В.А., Боровський В.І., Верещака В.М. Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Оржицький район: публікації. – Полтава: ТОВ «Асмі», 2015. – 395 с.

31.  Андрієць В.А., Бочарова С.І., Вільмовська О.О. Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Гадяцький район: публікації. – Полтава: ТОВ «Асмі», 2013. – 775 с.

32.  Андрієць В.А., Бочарова С.І., Вільмовська О.О. Звід пам’яток історії та культури України: Полтавсьа область. Пи–рятинський район: публікації. – Полтава: ТОВ «Асмі», 2013. – 411 с.

33.  Андрієць В.А., Бутенко Є.П., Василенко Г.В. Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Семенівський район: публікації. – Полтава: ТОВ «Асмі», 2013. – 396 с.

34.  Андрійченко С.В., Архипович А.А., Гродзинський Д.М. та ін. Російсько–українсько–латинський словник медичних термінів: Анатомія, біологія, радіобіологія, генетика, алергологія, імунологія. – К.: Здоров'я, 1993. – 112 с.

35.  Антипчук А.Ф., Кірєєва І.Ю. Водна мікробіологія: навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 256 с.

36.  Аранчій В.І. Вернадськіанська неосферна революція у розв’язанні екологічних та гуманітарних проблем, збірник матеріалів. – Полтава: Ди–восвіт, 2014. – 520 с.

37.  Арнольди Л.В., Е.Л. Гурьева, В.М. Емец и др. Насекомые и клещи вредители сельскохозяйственных культур. Том ІІ.Жесткокрылые. Книга. – Л.:Издательство «Наука», 1974 – 334 с.

38.  Артеменка Ю.Г. Ветеринарна паразитологія. – К.: Учбово–методичний центр України. – 290 с.

39.  Артюха І.А. Довідник ветеринарного фельдшера. – К.: Держ. Вид–во сільськогосподарської літератури, 1954. – 125 с.

40.  Астафьев Ю.Ф. С глазу на глаз с осьминогом. – М.: Мысль, 1981. – 160 с.

41.  Астахов О.І. Довідник з хімії для вчителів. – К.: Видавництво «Радянська школа», 1976. – 351 с.

42.  Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. – Москва, 1983. – 340 с.

43.  Атраментова Л.О., Карнацевич І.Я. Збірник задач з генетики. – Харків: Торсінг, 2004. – 112 с.

44.  Байрак О.М. Конспект флори Лівобережного Придніпров'я. Судинні рослини. – Полтава: Верстка, 1997. – 164 с.

45.  Байрак О.М., Гапон С.В., Леванець А.А. Безсудинні рослини Лівобережного Лісостепу України (грунтові водорості, лишайники, мохоподібні). – Полтава: Верстка, 1998. – 160 с.

46.  Байрак О.М., Стецюк Н.О. Атлас рідкісних і зникаючих рослин Полтавщини: навчальний посібник. – Полтава: Верстка, 2005. – 248 с.

47.  Бардова В.Г. Гігієна та екологія. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 720 с.

48.  Бардунов Л.В. Древнейшие на суши. –  Новосибирск: Наука, 1984.

49.  Барціховський В.В. Медична біологія: підручник. – К.: ВСВ “Медицина”, 2011.– 312 с.

50.  Барыкина Р.П., Кострикова Л.Н., Кочемарова И.П. и др. Практикум по анатомии растений: учебное пособие (3–е изд. перераб. и доп.). – М.: Высшая школа, 1979. – 224 с.

51.  Бауэр Г., Энгельгард Х., Хеншен А. Высокоэффективная жидкостная хроматография в биохимии: пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 688 с.

52.  Бахарев В.Д. Пептиды–регуляторы (Молекулярная регуляция мозга). – М.: Знание, 1985. – 64 с.

53.  Бей–Биенко Г.Я. Общая энтомология (2–е изд., перераб.). – М.: Высшая школа, 1971. – 302 с.

54.  Бей–Биенко Г.Я., В.Н. Вишнякова, Е.М. Данциг и др. Насекомые и клещи вредители сельскохозяйственных культур. Том І. Насекомые с неполным превращением. Книга. – Л.:Издательство «Наука», 1972 – 322 с.

55.  Белов И.Г., Корчашна В.А. Уроки ботаники в 5–6 классах (2–е изд. испр. и доп.). – М.: Просвещение, 1974. – 239 с.

56.  Бельгард А.Л. Лесная растительность юго–востока УССР, приложение к журналу «Экология и ноосферология», монография 2–е издание. – Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка, 2013. Т. 24, № 1–2

57.  Бёме Л.Б. Жизнь птиц у нас дома. – 3–е изд. Книга. – М.: Лесн. пром–сть, 1987. – 152 с.

58.  Бердышев Г.Д. Биологическая инженерия и старение. – К.: Вища школа, 1988. – 72 с.

59.  Березин И.В. Иммобилизованные ферменты. – М.: Высшая школа, 1987. – 160 с.

60.  Березкин В.Г. Хроматография: практическое приложение метода: пер. с англ. (Ч.2). – М.: Мир, 1986. – 422 с.

61.  Бєлова Н.А. Екологія, мікроморфологія, антропогенез лісних грунтів степової зони України: монографія. – Дніпропетровськ: Вид–во ДДУ, 1997. – 264 с.

62.  Бидлингмейер Б., Брайд Б., Хегнауер Г. и др.Препаративная жидкостная хроматография: пер. с англ. – М.: Мир, 1990. 360 с.

63.  Биологическое разнообразие Белорусского Поозерья: современное состояние, проблемы использования и охраны: Материалы II Международной научно–практической конференции. – Витебск: УО «ВГУ им. Машерова», 2008. – 191 с.

64.  Биология и современное научное познание. – М.: Наука, 1980. – 368 с.

65.  Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. Основи рослинництва і тваринництва: навчальний посібник. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 304 с.

66.  Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. Товарознавство сировини, матеріалів і засобів виробництва. Рослинна і тваринна сировина. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 370 с.

67.  Бірта Г.О. Генно–модифіковані організми: за і проти. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 128 с.

68.  Блинников В.И. Зоология с основами экологии: учеб. Пособие. – М.: Просвещение, 1990. – 221 с.

69.  Бобринский Н.А., Кузнецов Б. А., Кузякин А.П. Определитель млекопитающих СССР. – М.: Просвещение, 1965. 401 с.

70.  Богданова Д.К. Дидактический материал по общей биологии. – К.: Рад. шк., 1988. – 143 с.

71.  Богданова Д.К. Дидактический материал по общей биологии. – К.: Рад. шк., 1986. – 150 с.

72.  Богданова Д.К. Общая биология в схемах и таблицах: термины, понятия, законы: пособие. – Донецк: ПКФ «БАО», 1998. – 96 с.

73.  Божко Л. Ю. Агрометеорологічні розрахунки і прогнози: навчальний посібник. – К: КНТ, 2005. – 216 с.

74.  Божко М.П. Тли кормовых растений. Монография. – Х., «Вища школа», Изд–во при Харьк. ун–те, 1976. 136 с.

75.  Болдырев А.А. Строение и функции биологических мембран. – М.: Знание, 1987. – 64 с.

76.  Большая энциклопедия животных. – М.: ОЛМА–ПРЕСС Образование, 2006. – 640 с.

77.  Бондар О.І., Коваленко О.М., В.М. Ткач, О.І. Федоренко Вплив довкілля на людину і імунологія: навчальний посібник. – К.–Х., ДЕІ–ГТІ, 2005. – 95 с.

78.  Бондар О.І., О.М. Коваленко, С.В. Пономарьова, та ін. Основи антропогенезу: навчальний посібник. – К.–Х., ДЕІ–ГТІ, 2005. – 86 с.

79.  Бондаренко Г.М., Гриценко А.В., Левицький І.Ю. та ін. Захист довкілля від антропогенного навантаження: наукове видання, Вип. 12(14). – Київ–Кременчук–Харків, ПП ШВИДКА, 2006. – 154 с.

80.  Борголов Л.Б. Курс геологии (с основами минералогии и петрографии). – М.: Агропромиздат, 1989. 216 с.

81.  Борейко В. Е. История заповедного дела в Украине. – К., 1995.

82.  Борейко В.Е. «Царские охоты» от Владимира Мономаха до Владимира Щербицкого. – К.: Киевский эколого–культурный центр, 1995. – 56 с.

83.  Борейко В.Е. «Царские охоты»: от Мономаха до Путина и Кучмы (3–е изд., доп.). – К.: Киевский эколого–культурный центр, 2005. – 80 с.

84.  Борейко В.Е. Долой спортивную охоту. – К.: Киевский эколого–культурный центр, 2005. – 102 с.

85.  Борейко В.Е. История охраны природы Украины (Т 2). – К.: Киевский эколого–культурный центр, 1997. – 192 с.

86.  Борейко В.Е. Краткий курс экологической этики. – К.: Киевский эколого–культурный центр, 2004. – 72 с.

87.  Борейко В.Е. Материалы Первой Международной междисциплинарной конференции по дикой природе «Трибуна 10». – К.: Киевский эколого–культурный центр, 2004. – 132 с.

88.  Борейко В.Е. Охрана природы – дело молодых. – К.: Урожай, 1991. – 80 с.

89.  Борейко В.Е. Этика и менеджмент заповедного дела. Книга. – К.: Киевский эколого–культурный центр, 2005, ил. – 328 с.

90.  Борейко В.Є. История охраны дикой природы в США. – К.: Киевский эколого–культурный центр, 2008. – 80 с.

91.  Борейко В.Є. Інструктивні матеріали із заповідної справи України (Т 4). – К.:Київський еколого–культурний центр, 2007. – 92 с.

92.  Борейко В.Є. Інструктивні матеріали із заповідної справи України (Т 3). – К.:Київський еколого–культурний центр, 2007. – 120 с.

93.  Борейко В.Є. Інструктивні матеріали із заповідної справи України (Т 2). – К.:Київський еколого–культурний центр, 2006. – 120 с.

94.  Борейко В.Є. Інструктивні матеріали із заповідної справи України (Т 1). – К.:Київський еколого–культурний центр, 2006. – 128 с.

95.  Бруннер Ю.М., О.В. Хухрій, Т.І. Горбач, Омелюта В.П. Визначник основних шкідників польових культур. – 2–е вид., випр. і доп. – К.: Урожай, 1987. – 128 с.

96.  Бугай О.В., Микитюк О.М., Вовк О.Г. Біологія у визначеннях, таблицях та схемах. – Херсон: Веста: Ранок, 2006.– 128 с.

97.  Бунин В.А. Цветоводство. Практикум. – Львов: Вища шк. Изд–во при Львов. ун–те, 1988. – 96 с.

98.  Буринская Н.Н. Учебные экскурсии по химии: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 160 с.

99.  Бухало А.С. Высшие сьедобные базидиомицеты в чистой культуре. – К.: Наукова думка, 1988. – 144 с.

100.  Бухало А.С. Культивирование сьедобных и лекарственных грибов. – К., 2004.

101.  Бухар М.И. Популярно о микробиологии. – М.: Знание, 1989. – 64 с.

102.  Вавилов Н.И. Пять континентов (2–е изд.). – М.: Мысль, 1987. – 348 с.

103.  Варфалашев С.Д., Калюжный С.В. Биотехнология: Кинетические основы микробиологических процессов: учеб. Пособие. – М.: Высшая школа, 1990. – 296 с.

104.  Василенко В.Х., Гребенева А.Л., Михайловой Н.Д. Пропедевтика внутренних болезней. – М.: Медицина, 1974.

105.  Васильев А.М. Сборник задач по аналитической химии. – М.: Государственное научно–техническое изд–во хим. лит–ры, 1951.

106.  Васильев В. П. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений, в трех томах. Том І. Вредные нематоды, моллюски, членистоногие (часть первая). Книга. – К., «Урожай», 1973. – 496 с.

107.  Васильев В.П. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений: В 3–х т. – 2–е изд., испр. и доп. – Т. 3. Методы и средства борьбы с вредителями, системы мероприятий по защите растений. – К.: Урожай, 1989. – 408 с.

108.  Васильев В.П. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений, в трех томах. Том ІІ. Вредные членистоногие (продолжение), позвоночные. Монография. – К., «Урожай», 1974. – 608 с.

109.  Васильева З.Г., Грановская А.А., Таперова А.А. Лабораторные работы по общей и неорганической химии: учеб. пособие для вузов. – 2–е изд., испр. – Л.: Химия, 1986. – 288 с.

110.  Васильєв В. П., Лісовий М. П. Довідник по захисту польових культур. 2–е вид., перероб. і допов. – К.: Урожай, 1993. – 224 с.

111.  Васина А. Н. Использование растений диких видов для борьбы с вредителями садовых и овощных культур. – Изд. 3–е, перераб. и доп. Брошюра. – М.: Колос, 1978. – 79 с.

112.  Вассер С.П. Сьедобные и ядовитые грибы Карпат. – Ужгород: Карпаты, 1990. – 204 с.

113.  Вейзер Я. Микробиологические методы борьбы с вредными насекомыми. (Болезни насекомых). Монография. Перевод с чешского.ЧССР. –М., «Колос», 1972

114.  Великанов Л.Л., Гарибова Л.В., Горбунова Н.П., Горленко М.В. Курс низших растений. – М.: Высшая школа, 1981. – 504 с.

115.  Великань В.С., В.Б. Голуб, Е.Л. Гурьева и др. Определитель вредных и полезных насекомых и клещей однолетних и многолетних трав и зернобобовых культур в СССР. – Л.: Колос. Ленингр. отд–ние, 1983 – 272 с.

116.  Великань В.С., Голуб В.Б., Гурьева Е.Л. и др.Определитель вредных и полезных насекомых и клещей овощных культур и картофеля в СССР. – Л.: Колос, 1982. – 272 с.

117.  Величко И.М.  Когда и как возникли растения. – К.: Наукова думка, 1989. – 160 с.

118.  Венгер Л.А., Мухина В.С. Психология: Учеб. пособие для учащихся пед. уч–щ по спец. № 2002 «Дошк. воспитание» и № 2010 «Воспитание в дошк. учреждениях». – М.: Просвещение, 1988. – 336 с.

119.  Веселовская Т.К., Мачинская И.В. и др. Вопросы и задачи по органической химии. – М.: Высшая школа, 1988. – 255 с.

120.  Веселовський І.В. та ін. Атлас–визначник бур’янів. – К.: Урожай, 1988. 72 с.

121.  Ветрова З.И. Флора водорослей континентальных водоемов (Ч. 1). – К.: Наукова думка, 1986.

122.  Волков А.И., Жарский И.М. Большой химический справочник: справочник. – 190 с.

123.  Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой (2–е изд.). – М.: Медицина, 1982. – 304 с.

124.  Волкова О.В., Шахламанова В.А., Миронова А.А. Атлас сканирующей электронной микроскопии клеток, тканей и органов. – М.: Медицина, 1987. – 464 с.

125.  Володичев М. А. Защита зерновых культур от вредителей. Книга. – М.: Росагропромиздат, 1990. – 173 с.

126.  Вольвач Ф.В., Дробноход М.І., Дюканов В.Г. та ін. Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна: навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. 104 с.

127.  Вудс Р. Биохимическая генетика: пер. с англ. .– М.: Мир, 1983. – 128 с. Сим Э. Биохимия мембран: пер. с англ. – М.: Мир, 1985. – 110 с.

128.  Гааль Э., Медьеши Г., Верецкий Л. Электрофорез в разделении биологических макромолекул: пер. с англ. – М.: Мир, 1982. – 448 с.

129.  Гаваа Лувсан Очерки методов восточной рефлексотерапии (4–е изд.). – К.: Здоровья, 1992. – 232 с.

130.  Гайнріх Д., Гергт М. Екологія. – К.: Знання–Прес, 2001. – 287 с.

131.  Галактионов С.Г., Голубович В.П., Шендерович М.Д. и др. Введение в теорию рецепторов. – Минск: Наука и техника, 1986. – 199 с.

132.  Ганс Ф.К., Гюнтер Избранные работы по расологии. Изд. второе дополн. и проилл./ Перевод с нем. А.М. Иванова. Предисловие Вл. Авдеева, Ан. Иванова, Юр. Ригера. Серия «Библиотека расовой мысли». – М.: Белые альвы, 2005. – 576 с.

133.  Гар К.А. Химические средства защиты сельскохозяйственных культур. – М.: Рассельхозиздат, 1978.

134.  Гарибова Л.В., Дундин Ю.К., Коптяева Т.Ф., Филин В.Р. Водоросли, лишайники и мохообразные СССР. – М.: Мысль, 1978. – 365 с.

135.  Гейнрих Д., Гергт М. Экология: пер. с нем. – М.: Рыбари, 2003. – 287 с.

136.  Гейны С., Сытник К.М. Макрофиты – инидикаторы изменений природной среды. Книга. – К.: «Наукова думка», 1993. – 434 с.

137.  Генкель П.А., Кудряшов Л.В. Ботаника. – М.: Просвещение, 1964.

138.  Генсірук С.А. Історія лісництва в Україні. – Львів: Світ, 1995. – 424 с.

139.  Герман і Катаріна фон Заальфельд. Психологія: довідник. – К.: Знання–Прес, 2007. – 510 с.

140.  Гершкович А.А. От структуры к синтезу белка. – К.: Наукова думка, 1989. – 194 с.

141.  Гидерз Дайджест Иммунитет: как укрепить оборону. – 2008. – 320 с.

142.  Гилберт С. Биология развития: пер. с англ. (Том 1) – М.: Мир, 1993. – 228 с.

143.  Гилберт С. Биология развития: пер. с англ. (Том 2). – М.: Мир, 1994. – 235 с.

144.  Гиляров М. С. Микроорганизмы в борьбе с вредными насекомыми и клещами. Книга. – М., «Колос», 1976. – 584 с.

145.  Гловер Д. Клонирование ДНК. Методы: Пер. с англ. Сборник. – М.: Мир, 1988. – 538 с.

146.  Глухов А.З., Юрченко И.Т., Купенко Н.П., Шевчук О.М. Ядовитые растения кормовых угодий юго–востока Украины. Книга. – Донецк: ООО «Лебедь», 2002. – 178 с.  

147.  Глухов В.В., Лисочкина Т.В., Некрасова Т.П. Экономические основы экологии. – Санкт–Петербург: Специальная литература, 1997. – 304 с.

148.  Глухов О.З., Шевчук О.М. Донецький ботанічний сад Національної академії наук України: путівник. – Донецьк:2002. – 128 с.

149.  Голиков В. И., Лялин В. В., Куншенко Б. В. Промышленная технология лекарственных веществ: учебное пособие. – Харьков «БУРУН и К», 2012. – 240 с.

150.  Голиков П.П. Рецепторные механизмы глюкокортикоидного эффекта. – М.: Медицина, 1988. – 288 с.

151.  Голлербах М.М., Полянский В.И. и др. Определитель пресноводных водорослей СССР. – М.: Государственное издательство «Советская наука», 1951.

152.  Голубець М.А., Марискевич О.Г., Крок Б.О Екологічний потенціал неземних екосистем. – Львів: Поллі, 2003. – 180 с.

153.  Гончаров А.И., Корнилов М.Ю. Справочник по химии. – К.: издательское обьединение «Вища школа», 1977. – с. 304

154.  Горбунова Н.П. Альгология: учеб. Пособие. – М.: Высшая школа, 1991, 256 с.

155.  Гордеева Т. Н. и др. Практический курс систематики растений: пособие для пед. ин–тов. Изд. 2–е, переработ. – М., «Просвещение», 1971. 319 с.

156.  Горелов А.А. Концепции современного естествознания. Учебное пособие. – М.: Центр, 1998. – 208 с.   

157.  Горелов А.А. Экология: учебное пособие.– М.: Центр, 1998. – 240 с.

158.  Городецький О. С., Коваленко Р. В. Системи сучасних інтенсивних технологій. – К.: КНТ, 2017. – 64 с.

159.  Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3–х т. Т. 1.: Пер. с англ./Под ред. Р. Сопера. – 2–е изд., стереотипное. Учебник. – М.: Мир, 1996. – 368 с.  

160.  Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3–х т. Т. 2.: Пер. с англ./Под ред. Р. Сопера. Учебник. – М.: Мир, 1996. – 325 с.  

161.  Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3–х т. Т. 3.: Пер. с англ./Под ред. Р. Сопера. Учебник. – М.: Мир, 1990. – 376 с. 

162.  Гриньова М.В. Біорізноманіття України в світлі неосферної концепції академіка В.І. Вернадського: збірник. – Полтава: Астрая, 2013. – 269 с.

163.  Гродзинский А.М. Справочник по заповедному делу. – К.: Урожай, 1988

164.  Гродзинский А.М., Гродзинский Д.М. Краткий справочник по физиологии растений. – К.: «Наукова думка», 1973. – 591 с.

165.  Гродзинский Д.М. Радіобіологія: підручник (вид. 2–ге, перероб., доп.). – М.: Либідь, 2001. – 448 с.

166.  Гродзинська З. Заповідники і національні парки України. – К.: Вища школа, 1999.

167.  Гродзинський М.Д., Стеценко М.П. Заповідна справа в Україні: навч. посібник. – К.: Географіка, 2003. – 306 с.

168.  Грубрін Ю.Л., Шищенко П.Г. Фізична географія та геоморфологія – К.: Вища школа, 1974.

169.  Грунтенко Е.В. Что нам стоит многоклеточность. – Новосибирск: Наука, 1985.

170.  Грунти та надра; моніторинг вивчення та мінімізація шкідливого впливу добувної промисловості на довкілля: Матеріали семінару. – К., 2010.

171.  Губергріц О.Я., Соломченко М.І. Лікарські рослини Донбасу (6–е вид. випр. і доп.). – Донецьк: Донбас, 1992. – 272 с.

172.  Гудкова А. С., Магдесиева Н.Н., Мельчакова Н.В. 500 задач по химии. – М.: Просвещение, 1977.

173.  Гудман М., Морхауз Ф. Органические молекулы в действии. – М.: Мир, 1977.

174.  Гурьева И., Линник Н. Юному сборщику лекарственных растений, грибов, дикорастущих плодов и ягод. – М.: ГЛАВКООППЛОДООВОЩ, 1987.

175.  Гусев В.И., Ермоленко В.М., Свищук В.В., Шмиговский К.А. Атлас насекомых Украины. – К.: «Радянська школа», 1962.

176.  Давыдов О.Н. Гельминты. – К.: Наукова думка, 1984. – 137 с.

177.  Дажо Р. Основы экологии. Пер. с франц. В.И. Назарова. Книга. – М.: «Прогресс», 1975. – 412 с.

178.  Демьохін Г.А., Музиченко Н.В., Соколова І.М. Пташине населення Кременчука. – Полтава: ФОП Говоров С.В., 2008. – 96 с.

179.  Дербенева А.Г., Шалахов Р.В. Общая биология для 10–11 классов. – Харьков: «Мир Детства», 1997. – 280 с.

180.  Дж. Вудворд Иммобилизованные клетки и ферменты. Методы: пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 215 с.

181.  Димань Т. М., Барановський М. М., Білявський Г. О. та ін. Екотрофологія. Основи екологічно безпечного харчування. – К.: Лібра, 2006. – 304 с.

182.  Дин Р. Процессы распада в клетке: пер. с  англ. Гроздовой М.Д. – М.: Мир, 1981. – 120 с.

183.  Дідух Я.П., Плюта П.Г., Протопопова В.В. Екофлора України. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 284 с.

184.  Дмитриев А.Ф., Зима Т.И., Хлапук Н.Н. Кинематика потока и местные размывы в нижних бьефах водосбросных сооружений: монография. – Ровно: Издательство РГТУ, 1998. – 176 с.

185.  Доброчаева Д.Н., Котов М.И., Прокудин Ю.Н. Определитель высших растений Украины. – Киев: Наук. думка, 1987. – 548 с.  

186.  Добрынина В.И. Учебник по биологической химии. – М.: Государственное издательство медицинской литературы, 1963. – 447 с.

187.  Довгий С., Павлишин В. Екологічна мінералогія України. – К.: Наукова думка, 2003.

188.  Довідник українських НГО, які працюють у галузі екології. – К., 2001.

189.  Догель В.А. Зоология беспозвоночных (7–е изд., перераб. и доп.). – М.: Высшая школа, 1981. – 606 с.

190.  Домашний лечебник: Советы и рецепты народной медицины (Ч. 1). – Харьков: Прапор, 1993. – 367 с.

191.  Дорогунцов С.І., Ральчук О.М. Сталий розвиток і безпека. – К.: “Знання”, 2002. – 34 с.

192.  Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Екосередовище і сучасність. – К.: Кондор, 2006. – 446 с.

193.  Дорофеев А.М. Биологическое разнообразие Белорусского Поозерья: современное состояние, проблемы использования и охраны: материалы ІІ Международной научно–практической конференции, Витебск, 19–21 ноября 2008 – Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова, 2008. – 291 с.

194.  Дрё Ф. Экология. Пер. с франц. (Франция, 1974). Книга. – М., Атомиздат, 1976. – 168 с.

195.  Дронова О.О. Практикум з ботаніки: До дисципліни «Екологія рослин з основами ботаніки та фізіології»: навчальний посібник. – К.: КНТ, 2006. – 112 с.

196.  Другий з'їзд гідроекологічного товариства України: тези доповідей (Т. 1). – К.,1997.

197.  Дубініна А. А., Малюк Л. П., Сел.тіна Г. А. і ін. Токсичні речовини у харчових продуктах та методи ії визначення: підручник. – К.: «Професіонал», 2007. – 384 с.

198.  Дудка И.А., Вассер С.П. Грибы. Справочник миколога и грибника. – Киев: «Наукова думка», 1987. – 535 с.

199.  Дудка І.О., М.П. Придюк Гриби та грибоподібні організми Національного природного парку «Деснянсько–Старогутський». Монографія. – Суми: Університетська книга, 2009. – 224 с.  

200.  Дудченко Л.Г., Кривенко В.В. Пищевые растения – целители (2–е изд. доп. и перераб.). – К.: Наукова думка, 1988. – 272 с.

201.  Душан Рандушка, Ладислав Шамшак, Изабела Габерова Цветной атлас растений. – Братислава: Изд–во «Образ», 1990. – 412 с.

202.  Егоров Н.С., Олескин А.В., Самуилов В.Д. Биотехнология: Учеб. пособие для вузов. В 8 кн. Кн. 1: Проблемы и перспективы. – М.: Высш. шк., 1987. – 159 с.

203.  Егорова А.А., Васильева И.И., Степанова Н.А., Фесько Н.Н. Флора Тундровой зоны Якутии Якутск: Якутский научный центр СО АН СССР, 1991.

204.  Екологічна безпека: моніторинг, оцінка ризику, перспективні природоохоронні технології: Матеріали науково–практичної конференції. – Львів, 2007.

205.  Екологічні проблеми гірничо–металургійного комплексу України за умов формування принципів збалансованого розвитку: Матеріали  науково–практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2008.

206.  Екологічні проблеми промислових регіонів: збірник. – Рубіжне: ІХТ СНУ ім. В. Даля, 2013. – 275 с.

207.  Емельянов И.Г. Разнообразие и его роль в функциональной устойчивости и эволюции экосистем. – К., 1999.

208.  Еталони живої природи. – К.: Рекламне аненство «Курс», 1993.

209.  Єлін Ю.Я., Зерова М.Я., Лушпа В.І. Дари лісів. – К.: Урожай, 1987. – 304 с.

210.  Єлін Ю.Я., Івченко С.І., Оляницька Л.Г. Шкільний визначник рослин. Книга. –К.: «Радянська школа», 1978. –  359 с.

211.  Єрмоленко В.М. Атлас комах–шкідників польових культур. 2–вид., доп. і перероб. – К.: Урожай, 1984. – 128 с.

212.  Єрмоленко В.М., Ключко З.Ф. Визначник комах. – К.: «Радянська школа», 1971. – 183 с.

213.  Єткинс П. Молекулы: пер. с англ. – М.: Мир, 1991. – 216 с.

214.  Жегунов Г. Ф., Леонтьев Д. В., Щербак Е. В. Биология клетки. – Харьков ФЛ-П Залогин С.А., 2016. – 512 с.

215.  Жегунов Г.Ф. Практикум з біологічної хімії: навчальний посібник. – Харків: БУРУН і К, 2014. – 304 с.

216.  Жоголева В.Г. Цветы. Комнатные растения и декоративно–цветущие кустарники. – К.: Урожай, 1978.

217.  Жуковский П.М. Ботаника (5–е изд., перераб. и доп.). – М.: Колос, 1982. – 623 с.

218.  Журавлев И.И., Селиванова Т.Н. Определитель грибных болезней деревьев и кустарников: справочник. – М.: Лесная пром–сть, 1979. – 247 с.

219.  Завгородній С.В., Борода Т.А., Козиненко І.К., В.Є. Крючкова Органічна хімія. Книга. – Львів, Видавництво Львівського університету, 1972. – 170 с.    

220.  Заверуха Б.В. Рослини Червоної книги. – К.: Урожай, 1985. – 136 с.

221.  Заверуха Б.В., Андриенко Т.Л., Протопопова В.В. Охраняемые растения Украины. – К.: Наукова думка, 1983. – 176 с.

222.  Заикина И. Н. Формы микробных инсектицидов и методы их применения. Сборник. – М.: Колос, 1981. – 80 с.

223.  Зайко Н.Н., Данилова Л.Я. Руководство к практическим занятиям по патологической физиологии: учебное пособие. – К.: Вища шк. Головное изд–во, 1987. – 184 с.

224.  Закалюжний М.М., Паласюк Г.Б. Латинська мова і основи медичної термінології. – Тернопіль: Укрлядкнига, 2004. – 424 с.

225.  Заповедники Дальнего Востока. – М.: Мысль, 1985. – 140 с.

226.  Заповедники Украины и Молдавии. – М.: «Мысль», 1987. – 271 с.

227.  Запольський А.К. Фізико–хімічні основи технології очищення стічних вод. – К.: Лібра, 2000. – 552 с.

228.  Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології (3–тє вид.). – К.: Вища школа, 2005. – 382 с.

229.  Затула Д.Г., Мамедова С.А. Вирус – друг или враг? – М.: Педагогика, 1991. 128 c.

230.  Захаренко М. О., Яремчук О. С., Шевченко Л. В. і ін. Гігієна та біоферментація побічних продуктів тваринництва: монографія. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 536 с.

231.  Захаренко М. О., Шевченко Л. В., Поляковський В. М. і ін. Гігієна води та водопостачання тваринницьких підприємств: навчальний посібник. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 580 с.

232.  Захист довкілля від антропогенного навантаження. Вип. 1(17). – Кременчук: Вид–во «Верстка», 2008. – 112 с.

233.  Захист довкілля від антропогенного навантаження. Вип. 14(16). – Харків–Київ–Кременчук: ФОП ПРЯДКО, 2007. – 240 с.

234.  Збарский Б.И., Иванов И.И., Мардашев С.Р. Биологическая химия. 4–е изд., испр. и доп. Книга. – Л.: Изд–во «Медицина», 1965. – 520 с.

235.  Збереження природної, історичної та культурної спадщини як фактор формування національної свідомості: Матеріали Всеукр. аук.–практ. конф. – К., 2005.

236.  Зелянський І.І., Клименко М.О. Екологія людини: підручник. – К.: Академія, 2005.

237.  Зубар Н.М. Основи фізіології та гігієни харчування: підручник. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 336 с.

238.  Зуев В.Ф. Скороплодные сады и ягодники. Книга. – М.: Росагропромиздат, 1991. – 95 с.

239.  Зузук Ф.В. Україна. Навчальний атлас. – Київ: Науково–виробниче підприємство «Картографія», 1998. – 96 с.

240.  Зюман Б.В. Від рослини до людини. Містика та наука. – Кременчук: Кременчуцька міська друкарня. – 318 с.  

241.  Зюман Б.В., Гриценко А.В., Комір В.М. та ін. Захист довкілля від антропогенного навантаження: перводичне видання. – Кременчук: Міськвиконком, відділ екології; Екологічна Асоціація міст та районів Придніпров’я «Славутич»; КДПІ, кафедра екології. 1998 р. – 176 с.

242.  Ивашин Д.С., Катина З.Ф., Рыбачук И.З. и др. Лекарственные растения Украины. – К.: Урожай, 1986. 280 с.

243.  Ивашин Д.С., Катина З.Ф., Рыбачук И.З. и др. Справочник по заготовкам лекарственных растений. – К.: «Урожай», 1986. – 278 с.

244.  Ильина Е.Я., Стерлингова Е.И. Комнатные растения и их использование в интерьере. – Свердловск: Изд–во Урал. Ун–та, 1991. – 208 с.

245.  Ильичев В.Д. Экология и управление поведением птиц. – М.: Знание, 1988. – 64 с.

246.  ІХ З'їзд Українського ботанічного товариства: Тези доп. – К.: Наук. думка, 1992. – 496 с.

247.  Каплінський В. В. Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник – К.: КНТ, 2017. – 225 с.

248.  Карапата А.П. Диагностический справочник терапевта – К.: Здоров'я,1979. – 208 с.

249.  Каришева А.Ф. Спеціальна епізоотологія: підручник. – К.: Вища освіта, 2002, – 703 с

250.  Карташов И.И. Основы ветеринарного акушерства и гинекологии. – К.: Вища школа, 1983. – 208 с.

251.  Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних парків України. – К., 2012.

252.  Кац Ц.Б. Биофизика на уроках физики (2–е изд., перераб.). – М.: Просвещение, 1988. – 159 с.

253.  Квасников Е.И., Клюшникова Т.М. Микроорганизмы — деструкторы нефти в водных бассейнах. – К.: Наук. думка, 1981. – 132 с.

254.  Кириченко В.І. Загальна хімія: навч. посібник. – К.: Вища школа, 2005. – 639 с.

255.  Кириченко Е.В. Биотехнологии в растениеводстве: монография. – Николаев: Илион, 2014. – 436 с.

256.  Клевакин В.М., Карцев В.В. Санитарная микробиология пищевых продуктов. – Ленинград: Медицина, 1986. – 176 с.

257.  Клейн Р. М., Клейн Д. Т. Методы исследования растений. Пер. с англ. и предисл. В. И. Мельгунова. – М., «Колос», 1974. – 527 с.

258.  Клименко М.О., Прищепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля. – К.: Академія, 2006.

259.  Климов В.В. Жемчужина Таврии – Аскания-Нова. – Изд. «ЧП Андреева М.М.», 2006

260.  Кляхина З.П. Задачи и упражнения по почвоведению для студентов экологических спеціальностей: учебное пособие. – Кременчуг: ПП «Швыдка», 2005. – 132 с.

261.  Коваленко Г.Д., Волошин В.С. Основы радиационной экологии: учебник. – Мариуполь: Изд–во «Рената», 2009. – 298 с.

262.  Козлов М., Нинбург Е. Ваша коллекция. Сбор и изготовление зоологических коллекций. Пособие для учащихся. Книга. – М., «Просвещение» , 1971. –  160 с.

263.  Коллектив авторов Основы биологического метода защиты растений. Книга. –К.: «Урожай», 1973. – 352 с.

264.  Колодійчук В.Д., Кривенко А.І., Шушківська Н.І. Практикум із сільськогосподарської фітопатології: навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 232 с.

265.  Коляденко В.Г. Словарь медицинских терминов. – К.: Здоров'я, 1993.

266.  Комиссаров Б.Д. Самостоятельные и лабораторные работы по общей биологии: учеб. Пособие. – М.: Высшая школа , 1988. – 143 с.

267.  Компанеец М. К. Ученые агрономы России. Из истории агрономической науки. Кн. 2. – М., «Колос», 1976. 160 с.

268.  Конвенция организации обьединенных наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху: текст конвенции с приложениями

269.  Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля. – К.: ТОВ Видавництво“Аспект–Поліграф”, 2007.

270.  Кононенко Н.П., Кушвида Н.Я. Экономический сельскохозяйственный справочник. – К.: «Урожай», 1978. – 376 с.

271.  Конопля Е.Ф., Лукша Г.Л. Гормоны и старение: стероидные гормоны и геном клетки. – Минск: Наука и техника, 1987. – 143 с.

272.  Константинов В. М. Общая цитология. – Минск: Вышэйшая школа, 1968.

273.  Концептуальні засади розвитку заповідної справи в Україні. – К.: Держ. служба заповідної справи Мінекоресурсів Укр. Київський еколого–культурний центр, 2004. – 16 с.

274.  Корж О.П. Етологія тварин: навч. посібник. – Суми: Університетська книга

275.  Корнилов А.А. Эспарцет. Брошюра – М.: «Колос», 1971. – 128 с.

276.  Короткова Л.С., Красновидова С.С. Дидактический материал по общей биологии (2–е изд. Перераб.). – М.: Просвещение, 1984. – 64 с.

277.  Корпачев В.В. Целебная фауна (Серия «Человек и окружающая среда»). – М.: Наука, 1989. – 189 с.

278.  Корсунская В.М. Уроки общей биологии (2–е изд.). – М.: Просвещение, 1977. – 319 с.

279.  Корсунская В.М., Г.Н. Мироненко, З.А. Мокеева, Н.М. Верзилин Уроки общей биологии: пособие для учителя. – 3–е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1986. – 288 с.

280.  Костенко Н.С., Шатко В.Г., Бескаравайный М.М. и др. В царстве древнего вулкана (фотоальбом) Симферополь: СОНАТ, 2004–2005.

281.  Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура І.С. та ін. Біофізика: підручник. – К.: Обереги, 2001. – 544 с.

282.  Кочемасова В.Н., Ефремова С.А., Набоков Ю.С. Микробиология. – М.: Медицина, 1984. – 352 с.

283.  Кочетова Н.И., Парамонова И.М. Они должны жить. Моллюски, кольчатые черви. – М.: Агропромиздат, 1988. – 64с.

284.  Красильников В.А., Уранов А.А. Введение бактерии и актиномицеты: Учебник, том первый. – Москва: «Просвещение», 1974. – 487 с.

285.  Краснов В.П., Орлов А.А., Курбет Т.В. – Радиоэкология сьедобных макромицетов. – Житомир: Изд. «Волынь», ЧП «Рута», 2006. – 220 с.

286.  Краснов В.П., Орлов О.О., Гетьманчук А.І. Радіоекологія лікарських рослин: монографія. – Житомир: Видавництво «Полісся», 2005. – 216 с.

287.  Крахмальная Т.В. Гиппарионовая фауна древнего меотиса Северного Причерноморья. – К.: Наукова думка, 1996. – 259 с.

288.  Кретович В.Л. Новые методы практической биохимии. – М.: Наука, 1988. – 264 c.

289.  Кривенко В.В., Лисовенко Г.С., Потебня Г.П., Сядро Т.А. Иридодиагностика: справочник. – К.: УРЕ, 1991. – 139 с.

290.  Кривенко В.В., Потебня Г.П. Иридодиагностика и её значение для фитотерапии: монография. – К.: Наук. думка, 1988. – 112 с.

291.  Кривицкий И.А. Птицы: науч.–популяр. очерк об орнитофауне . – Харьков: Прапор, 1988. – 180 с.

292.  Кузнецов П.В. Синтез аффинных адсорбентов с иммобилизо–ванными стероидными гормонами. – Красноярск, 1991. – 40 с.

293.  Культиасов И.М. Экология растений: учебник. – М.: Изд–во Моск. ун–та, 1982. – 384 с. 

294.  Курнишкова Т.В., Петров В.В. География растений с основами ботаники: учебное пособие. – М.: Просвещение,1987. – 207 с.

295.  Кучеренко Н.Е., Васильев Н.Н. Липиды. – К.: Вища школа, 1985. – 247 с.

296.  Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2001.– 500 с.

297.  Кучерявий В.П. Урбоекологія. – Львів: світ, 1999. – 360 с.

298.  Кучерявий В.П., Павлюк Ю.Є., Кузин А.Д., Кучерявий С.В. Охорона праці: навч. пос. – Львів: Оріяна–Нова, 2007. – 368 с.

299.  Ландау–Тылкина С.П., К.А. Тимирязев: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1985, – 128 с.

300.  Лапин П.И., Калуцкий К.К., Калуцкая О.Н. Интродукция лесних пород. – М.: Лесн. пром–сть, 1979. – 224 с.

301.  Лаптєв Г.В., Лаврова Т.В., Войцехович О.В., та ін. Оцінки сучасного стану радіоло–гічних ризиків промислової розробки Біла–нівського родовища залізистих кварцитів: технічний звіт про виконання робіт за Договором №1409–1 від 26.09.2014 р. – К.: ТОВ Центр Моніторингових Досліджень та Природоохоронних Технологій 2014. – 171 с.

302.  Левченко В.І., Кондрахін І.П., Влізло В.В. Внутрішні хвороби тварин (частина 1): підручник для студентів факультетів ветеринарної медицини вищих навчальних аграрних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. – Біла Церква: 2012. – 528 с.

303.  Левченко В.І., Кондрахін І.П., Влізло В.В. Внутрішні хвороби тварин (частина 2): підручник для студентів факультетів ветеринарної медицини вищих навчальних аграрних закладів ІІ–ІV рівнів акредитації. – Біла Церква: 2015. – 610 с.

304.  Лейбница Э., Штруппе Х.Г. Руководство по газовой  хроматографии:  пер. с нем. (Ч.2). – М.: мир, 1988. – 510 с.

305.  Лемперт М.Д. Биохимические методы исследования. Изд. третье перераб. и доп. – Кишинев: Издательство «Картя молодовеняскэ», 1968. – 295 с.

306.  Ленинград: Изд–во Ленингр. Ун–та, 1983. – 208 с.

307.  Липа О.Л., Добровольський І.А. Ботаніка. Систематика нижчих і вищих рослин. – К.: Вища школа, 1975.

308.  Ліси України: сучасний стан, збереження, збалансованого використання: Книга. – МСОП, Гланд, Швейцарія, Кембрідж, Велика Британія, Київ, Україна. – 1997. – 64 с.

309.  Лукьянов А.С. Физическая и коллоидная химия. – М.: Химия, 1980. – 224 с.

310.  Лупичев Н.Л. Электропунктурная диагностика, гомеотерапия и феномен дальнодействия. – М.: «Ириус».

311.  Люсьен Лобье. Оазисы на дне океана: пер. с фр. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1990. – 156 с.

312.  М.: Мир, 1996. – 376 с.

313.  Магид И. Б. Квантовая биология. – Харьков: «БУРУН и К», 2010. – 544 с.

314.  Майр Э. Популяции, виды и эволюция. Пер. с англ. М.В. Мины Книга. – М.: «Мир», 1974. – 460 с.

315.  Майтвійчук В.К., Присяжний В.М. Забруднення, засмічення та виснаження водних об'єктів: відповідальність, досудове і судове слідство та запобігання: монографія. – К.: КНТ, 2007.– 272 с.

316.  Макогон А.Г., Надворный В.Г. Игры по зоологии. – К.: Рад. шк., 1988. – 64 с.

317.  Максимовський Л.Ф., Микичур Н.И. Методы микроманипуляции и ультрамикроанализа в биологии. – Новосибирск: Наука. Сиб. Отд–ние, 1989. – 239 с.

318.  Малежик І.Ф. Процеси і апарати харчових виробництв. Курсове проектування: навч. Посібник. – К.: НУХТ, 2012. – 543 с.

319.  Малихін О. В.  Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник. – К.: КНТ, 2014. – 262 с

320.  Малоштан Л. Н., Жегунова Г. П., Рядных Е. К. и др. Атлас физиологии человека. – Харьков «БУРУН и К», 2015 – 416 с.

321.  Малютин Н.И., Дельфиниум. – М.: Агропромуздат, 1992. – 56 с.

322.  Мальцев Д.В. Гепервірусні нейроінфекції людин: монографія. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 468 с.

323.  Мальцева І.А. Грунтові водорості лісів степової зони України: монографія. – Мелітополь: Люкс, 2009. – 312 с.

324.  Маниатис Т., Фрич Э., Сэмбрук Дж. Методы генетической инженерии. Молекулярное клонирование: Пер. с англ. Монография. – М.: Мир, 1984. – 480 с.

325.  Мануилова Н.А. Гистология с основами эмбриологии. – М.: Просвещение, 1973.

326.  Мариковский П.И. Насекомые защищаются. Книга. – М.: «Наука», 1978. – 199 с.

327.  Мариковский П.И. Чем питаются насекомые. Книга. – Алма–Ата: «Наука» Казахской ССР, 1977. – 255 с.

328.  Маруненко І.М. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи: навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 184 с.

329.  Марценюк О.С., Мельник Л.М. Процеси і апарати харчових виробництв: підручник. – К.: НУХТ, 2011. – 407 с.

330.  Маслак В.І. Людина в інформаційному суспільстві. Матеріали наукового семінару. – Кременчук, 2013. – 120 с.

331.  Маслак В.І. Т.Г. Шевченко та сучасність. (До 200–річчя від дня народження Кобзаря). Матеріали наукового семінару. – Кременчук, 2014. – 114 с.

332.  Масюк Н.П. Эволюционные аспекты морфологии  эукариотических водорослей. – К.: Наукова думка, 1993.

333.  Матяш Н.Ю., Костильов О.В., Вихренко А.С., Вихренко Т.О. Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс основної школи. – 2–е вид., перероб., доповн. – К. Генеза, 2004. – 248 с.

334.  Медди Э. Биохимическое исследование мембран: пер. с англ. – М.: Мир, 1979.

335.  Мельник О.П., Костюк В.В., Шевченко П.Г. Анатомія риб: підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008 – 624 с.

336.  Метлицкий Л. В. Биохимия на страже урожая. Книга. – М.: Изд–во «Наука», 1965. 183 с.

337.  Метлицкий Л. В., Озерецковская О. Л. Как растения защищаются от болезней. Книга. – М.: Наука, 1985. 192 с.

338.  Митцнер К., Штруппе Х.Г. Руководство по газовой  хроматографии:  пер. с нем. (Ч.1). – М.: мир, 1988. – 480 с.

339.  Михайлов В.Н. Охрана труда в сельском хозяйстве: справочник. – М.:Ангопромиздат, 1989. – 543 с.

340.  Михайловська  М.В., Приходько С.М, Сад на підвіконні. – К.: Урожай, 1986. – 144 с.

341.  Мищенко З.А. Агроклиматология: учебник. – К.: КНТ, 2009. – 512 с

342.  Міжнародний екологічний форум «Довкілля 2010» Офіційний каталог. 26–28 жовтня 2010 року м. – Київ, Міжнародний виставковий центр, Павільйон №1

343.  Мікробіологія харчових виобництв: Лабораторний практикум. – К.: НУХТ, 2009. – 302 с.

344.  Міщенко З. А., Ляшенко Г. В. Мікрокліматологія: навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 336 с

345.  Мокляк В.О. Звід пам'яток історії та культури України. Полтавська обл. Великобагачівський район. – Полтава: “Полтавський літератор”, 2010. – 204 с

346.  Молис С.С., Молис С.А. Активные формы и методы обучения биологии: Животные. – М.: Просвещение, 1988. – 176 с.

347.  Молчанов Г.И., Гончаров В.Е., Сучков И.Ф. Краткий справочник по гомеопатии и фистотерапии. – Ростов н/Д: Издательство Ростовского ун–та, 1990. – 160 с.

348.  Мороз В.П. Занимательная биоакустика (изд. 2–е, доп., перераб.). – М.: Знание, 1987.– 208 с.

349.  Морозюк С.С., Протопопова В.В. Трав’янисті рослини України: навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 216 с.  

350.  Мошкова Н.О., Флорова О.І. Визначник прісноводних водоростей Української РСР ХІІ Червоні та бурі водорості. – К.: Наук. думка, 1983. – 208 с.

351.  Мусин Я., Новакова О., Кунц К. Современная биохимия в схемах: пер. с англ. (2–е изд.). – М.: Мир, 1984. – 216 с.

352.  Мусієнко М.М. Екологія рослин: підручник. – К.: Либідь, 2006. –  432 с.

353.  Мусієнко М.М. Екологія: тлумачний словник. – К.: Либідь, 2004. – 376 с.

354.  Мусієнко М.М. Фізіологія рослин: підручник. – К.: Либідь, 2005. – 808 с.

355.  Науменко В.В., Дячинський А.С., Демченко В.Ю., Дерев'янко І.Д. Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум (3–тє вид.перероб. доп.). – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.

356.  Неведомська Є. О., Маруненко І. М., Омері І. Д. Ботаніка: навчальний посібник. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 218 с.

357.  Неведомська Є.О. Ботаніка: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 218 с.

358.  Неведомська Є.О. Зоологія: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 290 с.

359.  Невядомська К., Пойманська Т., Магніцька Б., Чубай А. Загальна паразитологія: посібник. – К.: Наук. думка, 2007. – 484 с.

360.  Неділько С.А. Математичні методи в хімії. – К.: «Либідь», 2005. – 254 с.

361.  Некос А.Н. Трофогеографія: теорія і практика: монографія. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 296 с.

362.  Некос А.Н., Праченко Т.О. Основи екологічної освіти і виховання у вищих навчальних закладах України: навчальний посібник. – Харків, 1997. – 85 с.

363.  Некос В.Ю., Гриценко А.В., Левицький І.Ю. та ін. Захист довкілля від антропогенного навантаження: наукове видання, Вип. 14(16). – Харків–Київ–Кременчук, ФОП Прядко, 2007. – 240 с.

364.  Немов Р.С. Психология: Учеб. пособие для учащихся пед. уч–щ, студентов пед. ин–тов и работников системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки пед. кадров. – М.: Просвещение, 1990. – 301 с.

365.  Никифоров В.В. Учебное пособие «Основы антропологии» в пределах курса «Биология» предназначено для студентов дневной и заочной форм обучения по специальности 7.070801 – «Экология». – Кременчуг: КГПИ, 1998. – 34 с.

366.  Никифоров В.В. Экологическая сеть среднего Приднепровья: современное состояние и пути оптимизации: монография. – Дніпропетровськ: Вид–во Дніпропетр. Ун–ту, 2003. – 188 с.

367.  Николаев Л.А. Катализ в природе и промышленности. – М.: Просвещение, 1976.

368.  Новак В.П., Бичков Ю.П. Пилипенко М.Ю. Цитологія, гістологія, ембріологія: підручник. – К.: Дакор, 2008. – 512 с.

369.  Новак В.П., Бичков Ю.П., Пилипенко М.Ю. Цитологія. Гістологія, ембріологія: підручник (2–е вид., змін. і доп.). – К.: дакор, 2008. – 512 с.

370.  Ноэль Кингсбери Миксбордеры. Дизайн и посадка. Пер. с англ. О.В. Козловой. – М.: «Кладезь–Букс», 2005. – 159 с.  

371.  Овчинников Ю.А. Биоорганическая химияю. – М.: Просвещение, 1987. – 815 с.

372.  Озернюк Н.Д. Экологическая биоэнергетика. – М.: Знание, 1989. – 64 с.

373.  Окснер А.М. Флора лишайників України (Т. 2.). – К.: Наукова думка, 1993

374.  Олексієнко В.Р. Іхтіологія. – К.: Укр. фітосоціологічний центр, 2007. – 166 с.

375.  Орлова Л.Д. Біоекологічні особливості лучних фітоценозів лівобережного лісостепу України (продуктивність та раціональне використання): монографія. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2011. – 278 с.

376.  Осмоловский Г.Е. Определитель сельскохозяйственных вредителей по повреждениям культурных растений. Книга. – Л., «Колос», 1976. – 696 с.

377.  Остапко В.М., Ибатулина Ю.В. Структура ценопопуляций степных видов на юго-востоке Украины.: научное издание. – Донецк: Изд–во Вебер, 2008. – 268 с.

378.  Остерман Л.А. Исследование биологических макромолекул электрофокусированием иммуноэлектрофорезом и радиоизотыпными методами. – М.: Наука, 1983. – 304 с.

379.  Остерман Л.А. Хроматоргия белков и нуклеиновых кислот. – М.: Наука, 1985. – 536 с.

380.  Островский М.А. Клеточные мембраны. – М.: Знание, 1974. – 64 с.

381.  Охрименко А.М., Шухова Э.В. Хрестоматия по зоологии (2–е изд., доп.). – К.: Рад. шк., 1988. – 272 с.

382.  Пакулова В.М. Работа с терминами на уроках биологии. – М.: Просвещение, 1990. – 96 с.

383.  Паламарь–Мордвинцева Г.М. Десмидиевые водоросли Украинской ССР. – К.: Наукова думка, 1982. – 240 с.

384.  Паламаш–Мордвинцева Г.М. Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – К.: Наукова думка, 1986. – 320 с.

385.  Палий В. Ф. Методика изучения фауны и фенологии насекомых. Изд.второе, испр. и доп. Книга. – Воронеж: Центрально–черноземное книжное изд–во, 1970. 189 с.

386.  Панов В.И. Экологическая психология: Опыт построения методологи: монография. – М.: Наука, 2004. – 197 с.

387.  Панчук Д.О. Житомирщина: фотоальбом. – К.: Мистецтво, 1985. – 144 с.

388.  Пересипкін В.Ф. Словник–довідник з фітопатології – К.: «Урожай», 1985. –  199 с.

389.  Пересыпкин В.Ф. Болезни сельскохозяйственных культур: В 3 т. Т. 2: Болезни технических культур и картофеля Книга. – К.: Урожай, 1989. – 248 с.

390.  Перфільєва Л.П., Перфільєва Н.В. Ботаніка: лабораторні роботи. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 208 с.

391.  Пирог Т. П., Іутінська Г. О., Софілканич А. П., Конон А. Д. Мікробні поверхнево-активні речовини у природоохоронних технологіях. – К.: «Наукова думка», 2016. – 278 с.

392.  Пирог Т.П., Ігнатова О.А. Загальна біотехнологія: підручник. – К.: НУХТ, 2009. – 336 с.

393.  Підгорський В.С., Іутинська Г.О., Пирог Т.П. Інтенсифікація технолгій мікробного синтезу.

394.  Підліснюк В. Основи сталого розвитку: посібник. – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В., 2008. – 124 с.

395.  Підліснюк В.В., Загірняк М.В., Стефановська Т.Р. Зміни кламату (коротко про головне): тлумачний посібник. – Київ–Кременчук: вид. ПП Щербатих О.В., 2010. – 104 с.

396.  Пішак В.П. Гістологія з основами гістологічної технік: підручник. – К.: КОНДОР, 2008. – 400 с.

397.  Пішак В.П., Бажари Ю.І. Медична біологія: підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 656 с.

398.  Плавильщиков Н.Н. Определитель насекомых: Краткий определитель наиболее распространенных насекомых европейской части России. Книга. – М.: Топикал, 1994. – 544 с.

399.  Плетнер Ю.В., Полосин В.С. Практикум по методике преподавания химии: учеб. пособие для студентов пед. ин–тов по хим. спец. – 5–е изд. – М.: Просвещение, 1981. – 192 с.

400.  Погодин С.А. Лабораторный практикум по общей химии. Изд. 2–е, доп. Учеб. пособие для вузов. – М., «Высш. школа», 1972. 192 с.

401.  Погоріляк Й.М. Класиологія — наука про природний порядок цілісних систем: людину і природу. – Ужгород: «Карпати», 1995. – 44 с.

402.  Подгорный П. И. Растениеводство. Книга. – М., Государств. изд–во сельскохоз. л–ры , 1957. – 608 с.

403.  Пожидаев Е.А. Огенез млекопитающих Ленинградское отделение. – «Медицина», 1967.

404.  Положенцев П.А., Козлов В.Ф. Малый атлас энтомофагов. – М.: «Лесная промышленность» , 1971. – 120 с. 

405.  Полуэктов Р.А. Динамическая теория биологических популяций. Книга. – М.: «Наука», 1974. – 455 с.

406.  Поляков А.К., Суслова Е.П. Хвойные на юго–востоке Украины: монография. – Донецк: Норд–Пресс, 2004. – 197 с.

407.  Полянский Ю.И. Общая биология. – М.: Просвещение, 1979.

408.  Попов А.Н., Шендяпин П.М. Латинский язык. – М.: Высшая школа , 1970. – 433 с.

409.  Попов А.П. Лекарственные растения в народной медицине. Книга. – К.: «Здоров’я», 1968. – 287 с.

410.  Попова Т.Д. Очерки о гемеопатии. К.: Наукова думка, 1988. – 192 с.

411.  Попович С.Ю. Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних природних парків України. Фітогенетичний фонд,мікогенетичний фонд, фітоценотичний фонд. – К.: Фітосоціологічний центр, 2002. – 276 с.

412.  Попович С.Ю. Природно–заповідна справа: навч. Посібник. – К.: Арістей, 2007. – 480 с.

413.  Поповича С.Ю. Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних природних парків України. Фітогенетичний фонд, мікогенетичний фонд, фітоценетичний фонд. – К.: Фітосоціологічний центр, 2002. – 276 с.

414.  Потемкин В.К., Симанов А.Л. Пространство в структуре мира. – Новосибирск: Наука. Сиб. Отд–ние, 1990. – 176 с.

415.  Правила сбора и сушки лекарственных трав (сборник инструкций). – М.: Медицина, 1985. – 328 с.

416.  Практика співпраці Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та громадських екологічних організацій. – К.: Центр екологічної освіти і інформації, 2007. – 172 с.

417.  Принципы оценки риска для потомства в связи с воздействием химических веществ в период беременности (Всемирная организация здравохранения). Женева: 1988.

418.  Прист Ф. Внеклеточные ферменты микроорганизмов: пер. англ. – М.: Мир, 1987. – 117 с.

419.  Проблемы инвентаризации живой и неживой природы в заповедниках. Проблемы заповедного дела: сборник научных трудов. – М.: Наука, 1988. – 216 с.

420.  Производство высших сьедобных грибов ССР: Тез. Докл. ІІ Всесоюз. Совещ. – К.: Наук. Думка, 1985. – 136 с.

421.  Прокофьев М.А. Экспериментальные методы исследования белков и нуклеиновых кислот. – М.:Изд–во МГУ, 1985. –248 с.

422.  Проскурницький В.М. Латинська мова. – К.: УМК ВО, 1992. – 132 с.

423.  Проскурняк М.М., Андрейчук В.М. Структура закарстованих ландшафтів: Теорія. Методика. Регіональні особливості. – Чернівці: Рута, 1998. – 120 с.

424.  Протасов А.А. Биоразнообразие и его оценка. Концептуальная диверсикология.– К., 2002. 105 с.

425.  Протопопова В.І. Модестовна. Рассказ об учителе. Книга. – К.: Альтерпрес, 2013. – 72 с.

426.  Прох Л.З. Климат Киева. К.: Урожай, 1973. – 80 с.

427.  Рабинович А.М., Журбы О.В. Лекарственные растение СССР. – М.: Планета, 1988.

428.  Рабинович М.И. Лекарственные растения в ветеринарной практике: Справочник. – М.: Агропромиздат, 1987. – 288 с.

429.  Райнботе Х. Тайна растений: пер. с нем. Т. Власовой. – М.: Знание, 1979. – 208 с.

430.  Регіональні екологічні мережі України та роль громадськості в їх впровадженні: Матеріали Всеукр. семінару – практикуму. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2004. – 96 с.

431.  Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современая ботаника: пер. с англ. (Т.1, Т.2). – М.: Мир, 1990. – 348 с.

432.  Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника (Т1): пер. с англ. – М.: «МИР», 1990.  – 348 с.

433.  Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия и термены. – М.: Просвещение, 1988. – 319 с.

434.  Реймерс Ф.Э. Растение во младенчестве (2–е изд. прераб.). – Новосибирск: Наука, 1987.

435.  Рибалко Ю.В. Формування професійної компетентності майбутніх екологів у фаховій підготовці у вищих навчальних аграрних закладах: монографія. – Херсон: Грінь Д.С., 2013. – 230 с.

436.  Ридерз Дайджест Новейшая энциклопедия животных: пер. с англ. Свечников В., Амченков Ю. – Китай, 2008.

437.  Ричак Н.Л., Гриценко А.В., Левицький І.Ю. Захист довкілля від антропогенного навантаження: наукове видання, Вип. 4(6). – Харків–Кременчук, Редакційно–видавниче підприємство ПП «Швидка», 2001. – 110 с.

438.  Ричак Н.Л., Гриценко А.В., Левицький І.Ю. Захист довкілля від антропогенного навантаження: наукове видання, Вип. 2(4). – Харків–Кременчук, Редакційно–видавниче підприємство ПП «Швидка», 2000. – 114 с.

439.  Ричак Н.Л., Гриценко А.В., Левицький І.Ю. Захист довкілля від антропогенного навантаження: наукове видання, Вип. 2(4). – Харків–Кременчук, 1999. – 196 с.

440.  Ричак Н.Л., Гриценко А.В., Левицький І.Ю. та ін. Захист довкілля від антропогенного навантаження: наукове видання, Вип. 9(11). – Харків–Кременчук, ПП ШВИДКА, 2004. – 90 с.

441.  Ричак Н.Л., Гриценко А.В., Левицький І.Ю. та ін. Захист довкілля від антропогенного навантаження: наукове видання, Вип. 7(9). – Харків–Кременчук, РА «Експерт», 2002. – 96 с.

442.  Ричак Н.Л., Гриценко А.В., Левицький І.Ю. та ін. Захист довкілля від антропогенного навантаження: наукове видання, Вип. 6(8). – Харків–Кременчук, РА «Експерт», 2002. – 116 с.

443.  Ричак Н.Л., Гриценко А.В., Левицький І.Ю. та ін. Захист довкілля від антропогенного навантаження: наукове видання, Вип. 5(7). – Харків–Кременчук, Редакційно–видавниче підприємство ПП «Швидка», 2001. – 117 с.

444.  Рідей Н.М., Горбатенко А.А., Строкаль В.П. та ін. Геоінформаційний моніторинг екологічного стану локальних агроекосистем: монографія. – Херсон: Грінь Д.С., 2013. – 236 с.

445.  Рідей Н.М., Строкаль В.П., Рибалко Ю.В. Екологічна оцінка агробіоценозів: теорія, методика, практика: навчальний посібник. – Херсон: Видавництво Олді, 2011. – 568 с.

446.  Розенштейн А.М. Самостоятельные работы учащихся по биологии: Растения (2–е изд. перераб.). – М.: Просвещение, 1988. – 144 с.

447.  Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття: Матеріали наукової конференції. – Канів, 1998. – 319 с.

448.  Романишин Г.Ф., Мишин В.Н. Мир аквариума. – 2–е изд., доп. и перераб. – К.: Урожай, 1989. –  160 с.

449.  Руденко С.С., Костишин С.С., Морозова Т.В. Загальна екологія: практичний курс (Ч. 1). – Чернівці: Рута, 2003. – 320 с.

450.  Румянцев С.Н. Микробы, эволюция, иммунитет. – Ленинград: Наука, 1984. – 176 с.

451.  Сабанєєв Л.П. Життя і ловля прісноводних риб: Із дод. «Рибальського календаря» Л.П. Сабанєєва. – 7–ме вид., стер. Книга. – К.: Урожай, 1994. – 608 с.

452.  Савковский П.П. Атлас вредителей плодовых и ягодных культур. – 4–е изд., доп. и перераб. – К.: Урожай, 1983. – 204 с.

453.  Савойская Г.И. Тлевые коровки. Рекомендации. – М.: Агропромиздат, 1991. – 78 с.

454.  Савчук М.П. Зоологія безхребетних. – К.: Держ. учбово–педагогічне видавництво “Рядянська шк.”, 1954. – 211 с.

455.  Саут Р., Уиттик А. Основы альгологии: пер. с англ. – М.: Мир, 1990. – 597 с.

456.  Сахаев В.Г., Щербицкий Б.В. Экономика природопользования и охрана окружающей среды. – К.: Вища школа, 1987. – 263 с.

457.  Семевский Ф. Н. Прогноз в защите леса. Работа. – М., «Лесная промышленность», 1972. – 72 с.

458.  Семенов И.Н., Максимов А.С., Макареня А.А. Химия и научно–технический прогресс: кн. для учащихся 9–10 кл. – М.: Просвещение, 1988. – 175 с.

459.  Сербін А.Г., Сіра Л.М., Слободянюк Т.О. Фармацевтична ботаніка: підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. – 488 с.

460.  Серія «Екологічна освіта та виховання» (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) 2008, № 31(51)

461.  Серія «Стан навколишнього середовища. Екологічно збалансовані технології» (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) 2009, № 12 (72)

462.  Серія «Стан навколишнього середовища. Удосконалення економічних інструментів природокористування та екологічної безпеки» (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) 2010, № 1 (73)

463.  Серія «Стан навколишнього середовища» (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) 2008, № 2 (50)

464.  Сидоров В.А. Биотехнология растений. Клеточная селекция: монография. – К.: Наук. думка, 1990. – 280 с.

465.  Симонов П.В. Междисциплинарная концепция человека. – М.: Знание, 1989. – 64 с.

466.  Синягин И. И., Чибисова О.И. Немецко–русский биологический словарь. – М.: Изд–во «Советская энциклопедия», 1971. – 832 с.

467.  Ситник І.О., Климнюк С.І., Творцо М.С. Мікробіологія, вірусологія, імунологія: підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1988. – 392 с.

468.  Ситник К.М. Біологічний словник (2–ге вид.). – К.: Головна редакція УРЕ, 1986. – 680 с.

469.  Ситник К.М., Р.В. Чаговець Біологічний словник. – К.: Головна редакція української радянської енциклопедії академії наук Української РСР, 1974. – 551 с.

470.  Смирин В.М., Смирин Д.М. Звери в природе.– М.: Изд–во МГУ, 1991. – 256 с.

471.  Смирнов Н.Н. Биохимические реакторы: учеб. Пособие. – Л.: Химия, 1987. – 72 с.

472.  Соботович Е.В., Лисиченко В.В., Забулонов Ю.Л. та ін. Захист довкілля від антропогенного навантаження: наукове видання, Вип. 1(17). – Київ–Кременчук–Харків, «Верстка», 2008. – 112 с.

473.  Соколовський В.Г. Состояние природной среды в СССР в 1988 году: Межведомственный доклад. – М.: Лесн. Пром–сть, 1990. – 176 с.

474.  Соломоненко Л.І. Екологія людини: навчальний посібник. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 120 с.

475.  Сопер Р. Биология: В 3–х т. Т.3: Пер. с англ. 2–е изд., стереотипное: учебник.

476.  Соснина Т.Н. Биосфера: учебное пособие. – Самара: 2004. – 196 с.

477.  Спарджен Р. Экология. Энциклопедия окружающего мира. – М.: «РОСМЭН», 1997. – 48 с.

478.  Спиридонов Б.С., Морева Л.С., Шараева О.Л. и др. Эколого–экономичкская роль леса. – Новосибирск: Наука, 1986 с.

479.  Спирин А.С. Молекулярная биология: структура рибосомы и биосинтез белка. – М.: Высш. шк., 1986. – 303 с.

480.  Старовойтова С. О., Скроцька О. І., Пенчук Ю. М., Пирог Т. П. Технологія пробіотиків. – К.: НУХТ, 2012. – 318 с.

481.  Степаненко О.М., Рейтер Л.Г., Ледовських В.М., Іванов С.В. Загальна та неорганічна хімія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. у 2–х ч. – Ч. ІІ– К.: Пед. преса, 2000. – 784 с.

482.  Степаненко О.М., Рейтер Л.Г., Ледовських В.М., Іванов С.В. Загальна та неорганічна хімія: підруч. для студ. вищ. навч. закладів у 2–х ч. – Ч. І. – К.: Пед. преса, 2002. – 520 с.

483.  Степанов В.И., Михайлов Н.В. Свиноводство и технология производства свинины. – М.: Агропромиздат, 1991. – 336 с.

484.  Стеценка М.Б. Заповідна справа в Україні: навч. Посібник. – К.: Географіка, 2003.

485.  Столяр О. .Б. Біологічна хімія: навчальний посібник/ – К.: КНТ, 2016. – 369 с.

486.  Столяр О.Б. Молекулярна біологія: навч. посібн. – Київ.: КНТ, 2015. – 226 с.

487.  Строкаль В.П. Методика організації навчальних практик у майбутніх екологів: монографія. – Херсон: Грінь Д.С., 2012. – 264 с.

488.  Стыскин Е.Л., Ициксон Л.Б., Брауде Е.В. Практическая высокоэффективная жидкостная хроматография. – М.: Химия, 1986. – 288 с.

489.  Суворова Н.Н. Вопросы и задачи по органической химии: Учеб. пособие для химико–технол. вузов. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1988. – 255 с.

490.  Сухарев С.М., Чундак С.Ю., Сухарева О.Ю. Технологія та охорона навколишнього середовища: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2–ге видання, стереотипне. – Львів: «Новий Світ–2000», 2005. – 256 с.

491.  Сытник К.М. Справочник по биологии. – К.: Наукова думка, 1979.

492.  Сэвеску А. Защита растений. Альбом. Том І.  Вредители плодовых деревьев, ягодников и виноградной лозы. Книга. – Бухарест: Изд–во «Меридиане», 1966. 214 с.

493.  Сэвеску А. Защита растений. Альбом. Том ІІ.  Вредители декоративных и овощных растений. Книга. –Бухарест: Изд–во «Меридиане», 1966. 150 с.

494.  Сэвеску А. Защита растений. Альбом. Том ІІІ.  Вредители полевых культур и сельскохозяйственных продуктов в складах. Книга. – Бухарест: Изд–во «Меридиане», 1966. 149 с.

495.  Тарасов А.П. Иммунологические методы: пер. с англ. – М.: Медицина, 1987. – 472 с.

496.  Тарр С. Основы патологии растений. Книга. – М.: «Мир», 1975, – 587 с.

497.  Татаринов К.А. Щоб жили лебеді: розповіді про рідкісних і цінних тварин та рослин західних областей УРСР. – Львів: Каменяр, 1983. –  109 с.

498.  Тахтаджян А.Л. Цветковые растения: учебник, том пятый, часть первая.–

499.  Тверезовська Н. Т., Нєлєпова А. В., Інформаційні технології в агрономії: навчальний посібник. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 276 с.

500.  Тимченко В.И., Ефремова Т.Г. Атлас вредителей и болезней овощных, бахчевых культур и картофеля. – К.: «Урожай», 1974. – 184 с.

501.  Тишлер В. Сельскохозяйственная экология. Книга. – М.: «Колос», 1971. 455 с.

502.  Толсоухов А.В., Хилько М.І. Екобезпечний розвиток. – К.: Знання Укаїни, 2001. – 333 с.

503.  Топольський Ф. П. Ліс та його ресурси. – Кіровоград: 2007. – 152 с.

504.  Топольський Ф. П., Мостіпан М. І., Топольський С. Ф. Про походження грунтів України: монографія. – Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2016. – 94 с.

505.  Травлєєв А.П. Питання степо–вого лісознав–ства та лісової рекультивації земель, міжву–зівський збір–ник наукових праць, вип. 42. – Дніпропетр. нац. ун–т, 2013. – 144 с.

506.  Травлєєв А.П. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель, міжвузівський збірник наукових праць, вип. 11. – Дніпропетр. нац. ун–т, 2007. – 224 с.

507.  Трайтак Д.И. Биология: Справ. материалы: Учеб. пособие для учащихся. – 2–е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1988. – 207 с.

508.  Трайтак Д.И., Клинковская Н.И. Биология: справ. Материалы. – М.:Просвещение, 1983. – 208 с.

509.  Трайтака Д.И. Биология. – М.: Просвещение, 1987. – 207 с.

510.  Третьяков Ю.Д. Химия: Справ. материалы: Кн. для учащихся. – 2–е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1989.  – 224 с.

511.  Трокко М., Ткач Б. и др. Иммунология: Методы исследований: пер. с англ. – М.: Мир, 1983. – 349 с.

512.  Тугай В.А. Регуляторная роль протона в мембранных процессах мышечной клетки. – К.: Наукова думка, 1993. – 183 с.

513.  Туркова Я. Аффинная хроматография: пер. с англ. Л.В. Козлова. – М.: Мир, 1980.

514.  Уо Ж. 20 лет в батискафе. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1076. – 176 с.

515.  Уоллес А. Р. Тропическая природа. Изд. 3–е Пер. с англ. и предисл. – М.: «Мысль», 1975. 223 с.

516.  Уэлти К., Сторер Дж., Пенникуик К. и др. Птицы: пер. с англ. – М.: Мир, 1983. – 288 с.

517.  Ференц Кишш, Янош Сентаготом Анатомический атлас человеческого тела (Том 3). – 1959 г.

518.  Ференц Кишш, Янош Сентаготом. Анатомический атлас человеческого тела (Том 2). – 1959 г.

519.  Финдль Дж. Б., Эванз У.Г. Биологические мембраны. Методы: пер. с англ. – М.: Мир , 1990. – 424 с.

520.  Франк–Каменецкий М.Д. Самая главная молекула. – М.: Наука. Главная редакция физико–математической литературы, 1983. – 160 с.

521.  Франклин Т., Сноу Дж. Биохимия антимикробного действия: пер. с англ. – М.: Мир, 1984. – 240 с.

522.  Фрешни Р. Культура животных клеток. Методы: пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 333 с.

523.  Фролов И.Т., Юдин Б.Т. Этические аспекты биологии. – М.: Знание, 1986. – 64 с.

524.  Фролькис В.В. Старение и увеличение продолжительности жизни. – Ленинград: Наука, 1988.

525.  Харченко М.С., В.І. Сила, Л.Й. Володарський Лікарські рослини і їх застосування в народній медицині. Книга. – К.: «Здоров’я», 1971. –  334 с.

526.  Харченко М.С., Сила В.І., Володарський Л. Лікарські рослини і їх застосування в народній  медицині. – К.: Здоров'я, 1971.

527.  Хедстром Р. Приключения с насекомыми. Пер. с англ. Е. Б. Яковлевой. Книга.– М.: «Мир», 1967. 171 с.

528.  Хессайон Д.Г. Все о вечнозеленых растениях. Пер. с англ. О.И. Романовой. – М.: «Кладезь», 1998. – 128 с.  

529.  Хессайон Д.Г. Все о декоративноцветущих кустарниках. Пер. с англ. О.И. Романовой. – М.: «Кладезь–Букс», 2003. – 127 с.  

530.  Хефтман Э. Хроматография. Практическое приложение метода: пер. с англ. (Ч.1). – М.: Мир, 1986. – 336 с.

531.  Хохряков М.К. Вредные и полезные грибы. – Ленинград: Колос, 1969.

532.  Хржановский В.Г., Пономаренко С.Ф. Практикум по курсу общей ботаники: учеб. Пособие. – М.: Высшая шк., 1979. – 422 с.

533.  Хрипкова А.Г., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология и школьная гигиена: пособие для студентов пед. ин–тов. – М.: Просвещение, 1990. – 319 с.

534.  Хрипкова А.Г., Колесов Д.В., Миронов В.С.и др. Физиология человека: учебное пособие (2–е изд.). – М.: Просвещение, 1976. – 159 с.

535.  Царенко П.М. Краткий определитель хлорококковых водорослей Украинской ССР. – К.:Наукова думка, 1990. – 208 с.

536.  Цветкова Н.Н. Особенности миграции органо–минеральных веществ и микроэлементов в лесных биогеоценозах степовой Украины. – Днепропетровск, Изд–во ДГУ, 1992. – 238 с.

537.  Цилинский Я.Я. Популяционная структура и эволюция вирусов. – М.: Знание, 1984. – 64 с.

538.  Чухрай Е.С. Молекула, жизнь, организм. – М.: Просвещение, 1981. – 160 с.

539.  Шацький національний природний парк: наукові дослідження 1994–2004 р.р. Матеріали наук.–практ. конф. до 20–річчя парку. – Луцьк: Видавництво «Волинська обласна друкарня», 2004. – 224 с.

540.  Шелест З.М., Войціцький  В.М., Гайченко В.А., Байрак О.М. – Біологія. – К.: Кондор, 2007. – 760 с.

541.  Шеляг–Сосонко Ю.Р. Зелена книга України. Ліси. – К.: Наукова думка, 2002. – 35 с.

542.  Шереметьєв І.І. Райдужні рибки: практичний довідниковий посібник. – К.: Час, 1993. – 128 с.

543.  Широбокова Д.Н., Королева М.Р., Голодняк О.Н. Кактусы. – К.: Урожай, 1982. – 184 с.

544.  Шмандій В.М., Некос В.Ю. Екологічна безпека Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 436 с.

545.  Шмидт В.М. Ареалы лекарственных и родственных им растений ССФ. –

546.  Шмидт В.Э. Лесные культуры в главнейших типах леса. – М., 1948.

547.  Шостаковский С.А. Систематика высших растений. Учебное пособие для студентов биологических факультетов университетов и педагогических институтов. – М.: «Высшая школа», 1971. – 351 с.  

548.  Шофолов Д.Л. Управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування: монографія. – Херсон: Грінь Д.С., 2013. – 238 с.

549.  Штильмарк Ф.Р. Идея абсолютной заповедности. Помни праотцов – заповедного не тронь. – К.–М.: Киевский эколого–культурный центр, Центр охраны дикой природы, 2005. – 116 с.

550.  Эмануэль Н.М. Химия и пища. – М.: Наука, 1986. – 173 с.

551.  Эрхард Ж.П., Сежен Ж. Планктон. Состав, экология, загрязнение: пер. с фр. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1984. – 256 с.

552.  Яблоков А.С., Исаченко Х.М. Лесные культуры новых пород. 1988.

553.  Ярошенко В. Экспедиция «Живая вода». – М.: Мол. гвардия, 1989. – 511 с.

554.  Ярыгин В.Н. Биология для поступающих в вузы: учебник. – М.: «Высшая школа», 1998. – с.

555.  Яхонтов А.А. Зоология для учителя. – М.: Просвещение, 1968.

556.  Яцик А.В. Екологічна ситуація  в Україні і шляхи її поліпшення. – К.: Оріяни, 2003 — 84 с.