Аналітична хімія

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 58; в т.ч. лекції — 30 год., лабораторні заняття — 28 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4
Лектори: 
доц. Новохатько О.В.
Результати навчання: 
засвоєння фундаментальних законів хімії, основ титриметричних та гравіметричних методів; оволодіння технікою застосування лабораторного аналітичного обладнання та приладів, точне вiдтворення методики за описом, метрологічна оцiнка точності та правильності одержаних результатiв
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальна та неорганічна хімія, органічна хімія, фізична хімія
Зміст навчального модуля: 
Предмет, завдання, основнi поняття та класифiкацiяметодiваналiтичноїхiмiї. Теоретичнi основи рiвноваг у водних розчинах. Якісний та кiлькiсний хімічний аналіз. Методи кислотно-основного та окисно-вiдновного титрування. Комплексонометричнi методи аналiзу. Гравіметричний аналіз. Інструментальні методи в аналiтичнiй хімії: оптичні, електрохімічні, хроматографічні, радiохімiчнi.
Рекомендована література: 
1. Васильев В.П. Аналитическаяхимия. В 2 ч. Ч.1. Гравиметрический и титриметрический методы анализа: Учеб. для химико-технол. спец. вузов. — М.: Высш. шк., 1989. — 320 с.
2. Васильев В.П. Аналитическаяхимия. В 2 ч. Ч.2. Физико-химические методы анализа: Учеб. для химико-технол. спец. вузов. — М.: Высш. шк., 1989. — 384 с.
3. Крешков А.П. Основыаналитическойхимии. – М.: «Химия», 1976.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль— лабораторні роботи, контрольна і самостійна роботи
Підсумкові контролі— диференційовані заліки
Мова навчання: 
Українська