Автоматизація та управління біотехнологічним виробництвом

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 ( кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 44 (лекції — 28, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
 
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати основні методи та прилади для вимірювання параметрів біотехнологічних процесів, методи розрахунку похибок засобів вимірювання; статичні та динамічні властивості об’єктів керування, методи побудови математичних моделей об’єктів керування; класифікацію, призначення, структурні схеми, принцип дії систем керування;
уміти будувати структурні схеми систем автоматичного вимірювання параметрів біотехнологічних виробництв та вибирати засоби вимірювання з необхідними технічними та метрологічними характеристиками для їх реалізації; розраховувати похибки систем автоматичного вимірювання; визначати параметри, що характеризують властивості об’єктів регулювання; будувати структурні схеми систем автоматичного регулювання, сигналізації, захисту та блокування
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
Вища математика;
Фізика;
Процеси та апарати біотехнологічних виробництв;
Теоретичні основи біотехнології;
Математичне моделювання мікробіологічних процесів;
Проектування біотехнологічних виробництв;
Методи контролю в біотехнології
кореквізити:
Автоматизація та управління біотехнологічним підприємством;
Устаткування біотехнологічних виробництв;
Проектування біотехнологічних виробництв; З
агальна біотехнологія
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття дисципліни. Класифікація систем автоматизації (системи автоматичного вимірювання, контролю, захисту, блокування, сигналізації, дистанційного керування, регулювання). Основні поняття про вимірювання і вимірювальні прилади. Вимірювання основних технологічних параметрів біотехнологічних процесів (вимірювання тиску; вимірювання температури; вимірювання витрати і кількості речовини; вимірювання рівня рідини і сипких матеріалів; контроль складу і якості речовин). Об’єкти регулювання (ОР) біотехнологічних виробництв та їх властивості (статичні і динамічні характеристики ОР та методи їх визначення; основні властивості типових ОР: інерційність, ємність, самовирівнювання, запізнення. Математичні моделі типових ОР. Експериментальне визначення параметрів ОР). Елементи теорії автоматичного керування.
Рекомендована література: 
1. Ладанюк А.П., Трегуб В.Г. та ін.. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості. / -К.: Аграрна освіта, 2001. — 224с.
2. Трегуб В. Г. и др. Автоматизацияпериодическихпроцессовпищевойпромышленности. — М.: Агропромиздат, 1991. — 352 с.
3. Голубятников В. А., Шувалов В.В. Автоматизацияпроизводственныхпроцессов и АСУТП в химическойпромышленности. — М.: Химия, 1973.
4. Фарзане Н.Г. и др. Технологическиеизмерения и приборы.- М.: Высшая школа, 1989. — 456 с.
5. Перов В. Л. Основытеорииавтоматическогорегулированияхимико-технологическихпроцессов. — М.: Химия, 1970. — 352 с.
6. Полоцкий Л. М., Лапшенков Г. И. Основы автоматики и автоматизациипроизводственныхпроцессов в химическойпромышленности. — М.: Химия, 1982. — 320 с.
7. Балакирев В. С. Техническиесредстваавтоматизациихимическихпроизводств: Справочник. — М.: Химия, 1991. — 272 с.
8. Промышленныеприборы и средстваавтоматизации. Справочник/ Под ред. Черенкова В. В. — Л.: Машиностроение, 1987. — 847 с.
9. Чистяков В.С. Краткийсправочник по теплотехническимизмерениям. — М.: Энергоиздат, 1990. — 320 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль : лабораторні роботи
Підсумковий контроль (екзамен)
Мова навчання: 
українська