Біофізика

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105; аудиторні години — 42; в т.ч. лекції — 28 год., практичні заняття — 14 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3,5
Лектори: 
 
Результати навчання: 
знання про принципи і методи, які необхідні для розуміння біофізичних механізмів функціонування живих систем
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізика, загальна біологія, біологічна хімія та молекулярна біологія
Зміст навчального модуля: 
Біологічна термодинаміка. Квантова біофізика. Молекулярна біофізика. Моделювання біофізичних процесів. Структурні основи функціонування мембран. Пасивний та активний транспорт речовин через мембранні структури клітин. Транспорт речовин через епітелій тканин та органів. Механізм електрогенезу в клітинах.
Рекомендована література: 
1. Біофізика / Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура І.С., Мірошниченко М.С., Шуба М.Ф. — К.: Обереги, 2001. — 545 с.
2. Биофизика / Ю.А. Владимиров, Д.И. Рощупкин, А.Я. Потапенко, А.И. Деев / Под. ред. Ю.А. Владимирова — М.: Медицина, 1983. — 273 с.
3. Деркач М. Основи біофізики — Львів: Видавництво Львівського університету, 1967. — 278 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль  — контрольна робота
Підсумковий контроль  — диференційований залік
Мова навчання: 
Українська