Біоінженерія

Тип модуля: 

обов’язковий

Семестр: 

П’ятий

Обсяг модуля: 

загальна кількість годин — 150; аудиторні години — 74; в т.ч. лекції — 56 год., практичні заняття — 10 год.; лабораторні заняття — 8 год.; кількість кредитів ЄКТС — 5

Лектори: 

 

Результати навчання: 

формування сучасного уявлення про способи збільшення продуктивності штамів, створення МКА та основи гібридомної технології, генетичні перебудови invivo, досліди по генетичній інженерії invitro, клонування структурних генів еукаріот та генетичну трансформацію прокаріот; а також перспективи розроблення і вдосконалення препаратів для медицини, сільського господарства та харчової промисловості, отриманих методами клітинної та генетичної інженерії, застосування цих методів в майбутнiйроботi за спецiальнiстю та перспективи розвитку клітинної та генетичної інженерії

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 

аудиторне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 

·         біологія (цитологія),

·         біохімія та молекулярна біологія,

·         мікробіологія,

·         генетика (рівні організації спадкового матеріалу),

·         теоретичні основи біотехнології та імунології

Зміст навчального модуля: 

Вступ. Основи клітинної та генетичної інженерії. Метод культури клітин та тканин. Біотехнологія вищих рослин. Гаплоїдія в системах invitro. Клітинна селекція: мутанти рослинних клітин invitro. Соматична гібридизація рослинних клітин. Мікроклональне розмноження рослин invitro. Гібридомна технологія. Процеси експресії генів. Генетична інженерія. Створення і скринінг бібліотек генів. Гени еукаріот. Делеції. Вставки. Заміни. Прикладні аспекти клітинної та генетичної інженерії. Основні напрямки розвитку сучасної біоінженерії (ДНК-технології, геноміка та біоінформатика). Рекомбінантні ДНК і спадкові хвороби. Онкогени. Клонування онкогенів людини. Державна система біобезпеки під час здійснення генетично-інженерної діяльності в Україні.

Рекомендована література: 

1.     Беккер М.Е., Лиепиньш Г.К., Райпулис Е.П. Биотехнология, М., Агропромиздат, 1990. 2. Лутова Л.А. Биотехнологиявысшихрастений: Ученик. — СПб.: Узд-во С.-Петерб. Ун-та, 2003. — 228 с.

2.     Жимулев И.В. Общая и молекулярная генетика, Новосибирск, Изд-во Новосиб. ун-та, 2002.

3.     Основыбиотехнологии: учеб.пособие для высш.пед.учеб.завед. / Т.А.Егорова, С.М.Клунова, Е.А.Живухина. — 3-е изд. —М.: Издат.центр «Академия», 2006. — 208с.

Форми та методи навчання: 

лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання: 

·         Поточний контроль — лабораторні роботи.

·         Підсумковий контроль  — екзамен.

Мова навчання: 

Українська