Біологія клітини

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150; аудиторні години — 70; в т.ч. лекції — 42 год., лабораторні заняття — 14 год.; кількість кредитів ЄКТС — 5
Лектори: 
 
Результати навчання: 
формування сучасних уявлень про структурну організацію клітин, молекулярні компоненти і метаболізм клітини, життєвий цикл клітини, засвоєння основних методів дослідження ультраструктури клітини, ідентифікації хімічних компонентів і органоїдів, методів дослідження живих клітин
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальна біологія, загальна та неорганічна хімія, органічна хімія
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття і терміни цитології. Методи цитології. Хімічна організація клітини Загальна характеристика структури клітини. Структура і функції цитоплазми. Біологічні мембрани. Одномембранні органоїди клітини. Двомембранні органоїди клітини. Немембранні органоїди. Внутрішньоклітинні включення. Опорно-рухова система клітини. Метаболізм клітини. Відтворення клітин. Явище апоптозу.
Рекомендована література: 
1. Шуст І., Грубінко В., Страшнюк Н. Цитологія: Навч. посібник. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. — 128 с.
2. Ченцов Ю.С. Общаяцитология. Учебник — М.: Изд-во МГУ, 1995. — 352 с.
3. Мушкамбаров Н.Н., Кузнецов С.Л. Молекулярнаябиология. Учебноепособие. — М.: ООО «Медицинскоеинформационное агентство», 2003. — 544 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль  — лабораторні роботи 
Підсумковий контроль  — екзамен
Мова навчання: 
Українська