Біотехнологія бродіння

Тип модуля: 

обов’язковий

Семестр: 

Шостий

Обсяг модуля: 

загальна кількість годин — 135 ; аудиторні години — 66 ; в т.ч. лекції — 36 год.; лабораторні заняття — 30 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4,5

Лектори: 

 

Результати навчання: 

ознайомлення з сучасними технологіями біотехнологічних виробництв, котрі використовують процеси бродіння, вивчення хімізму бродіння та факторів, які впливають на протікання процесу і вихід основного продукту, вміння застосувати одержанні знання на практиці в виробництвах на основі класичних та сучасних бродильних технологіях

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 

аудиторне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 

молекулярна біологія, загальна біотехнологія, загальна мікробіологія і вірусологія

Зміст навчального модуля: 

Сучасне визначення та основні типи бродіння. Хімізм процесів. Область застосуванн Фактори, які впливають на протікання процесу і вихід основних і побічних продуктів. Алкогольне бродіння, молочнокисле гомоферментативне та гетероферментативне бродіння, ацетонбутилове, метанове, пропіонове та інші види бродіння. Технології з їх використанням.

Рекомендована література: 

1.     Бирюков В.В. Основыпромышленнойбиотехнологии: учебноепособие для вузов. — М.:Колос — 2004. — 296с.,

2.     Г.Валуйко. Технологиявиноградных вин./ — С.: Таврида, 2001.-287с.,

3.     Дубровский В.С., Виестур У.Э. Метановоесбраживаниесельскохозяйственныхотходов. — Рига: Зинатне — 1988. — 204с.,

4.     В.Домарецький. Технологія солоду та пива. — К.: Урожай — 1999 — 294с.

Форми та методи навчання: 

лекції, лабораторні роботи, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання: 

·         Поточний контроль  — лабораторні роботи

·         Підсумковий контроль  — диференційований залік

Мова навчання: 

Українська