Екологія

Тип модуля: 

обов’язковий

Семестр: 

Шостий

Обсяг модуля: 

загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 42; в т.ч. лекції — 28 год., лабораторні заняття —  год.; кількість кредитів ЄКТС — 3

Лектори: 

 

Результати навчання: 

засвоєння студентами основних законів та закономірностей, понять і визначень екології як науки, придбання навиків вирішення інженерних проблем збереження, захисту та поліпшення довкілля, прищеплення майбутнім спеціалістам турботливого ставлення до навколишнього середовища.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 

аудиторне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити): фізика, загальна і неорганічна хімія, органічна хімія

Зміст навчального модуля: 

Зміст навчального модуля: Основні екологічні проблеми сучасності. Біосфера. Екосистеми. Популяції. Джерела забруднення довкілля відходами виробництва. Методи боротьби зі забрудненнями та методи очищення. Боротьба з шумом та вібрацією. Утилізація твердих відходів.

Рекомендована література: 

1.     Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред. К.М.Ситника. — К.: Вища шк., 2001. — 358 с.

2.     Злобін Ю.А. Основи екології. — К., В-во «Лібра», 1998. — 248 с.

3.     Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Практикум із загальної екології: Навч. посібник. — К.: Либідь, 1997. — 160 с.

Форми та методи навчання: 

лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання: 

·         Поточний контроль  — контрольна робота

·         Підсумковий контроль  — диференційований залік

Мова навчання: 

Українська