Електротехніка та основи електроніки

Тип модуля: 

обов’язковий

Семестр: 

Шостий

Обсяг модуля: 

загальна кількість годин — 120 ( кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 58 (лекції — 30, лаб. роб. — 14)

Лектори: 

 

Результати навчання: 

У результаті вивчення модуля студент повинен:

·         знати основні закони електротехніки, методи аналізу електричних і електронних кіл, принцип дії, конструкцію, основні характеристики, властивості та застосування основних електротехнічних пристроїв, термінологію та умовні позначення.

·         вміти: вибирати типові електротехнічні пристрої для рішення практичних задач, вмикати електричні прилади й вимірювати основні електричні величини, аналізувати роботу електротехнічних пристроїв, та правильно їх експлуатувати

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 

аудиторне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 

·         пререквізити: Фізика (Електромагнетизм.); Вища математика (Диференціальне та інтегральне числення. Ряди Фур'є.)

·         кореквізити: – Електровимірювальні прилади та електричні вимірювання.

Зміст навчального модуля: 

Основні терміни та визначення. Схема електричного кола, її параметри. Закони Ома та Кірхгофа, та їх застосування до розрахунку електричних кіл. Еквівалентні перетворення електричних кіл постійного струму. Електричні кола змінного струм та їх розрахунок. Потужності. Коефіцієнт потужності та його вплив на енергетичні характеристики електротехнічного пристрою. Трифазні кола. Симетричний та несиметричний режими роботи. Потужності трифазного кола. Трансформатори. Призначення, будова та принцип дії. Режими роботи та основні характеристики. Машини постійного струму, будова та принцип дії. Способи збудження. Двигуни постійного струму. Основні характеристики. Регулювання частоти обертання. Асинхронні машини. будова та принцип дії асинхронної машини. Механічна та робочі характеристики асинхронного двигуна. Пуск і регулювання частоти обертання асинхронного двигуна. Синхронні двигуни, їх характеристики та застосування. Основи напівпровідникової техніки. Електронні прилади, їх характеристики та застосування. Елементи логіки. Випрямлячі та підсилювачі.

Рекомендована література: 

1.     Малинівський С.М. Загальна електротехніка. Навчальний посібник. — Львів, 2001, 186 с.

2.     Шегедин О.І., Маляр В.С., Теоретичні основи електротехніки. Частина 1: Навч. посібник — Львів: Магнолія Плюс, 2004. — 172 с.

3.     Коруд В.І., Гамола О.Є., Малинівський С.М. Електротехніка. — Львів: Магнолія плюс. — 3-тє вид., перероб. і доп. — 2005.— 448с.

4.     Будіщев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка: Підручник. — Львів: Афіша, 2001. — 424 с.

5.     Чабан В. Електротехніка: Навч. Посібник. — Львів: Фенікс, 2002. — 296 с.

6.     Гамола О.Є., Коруд В.І., Мадай В.С., Мусихіна Н.П. Практикум з електротехніки. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2008. — 212 с.

Форми та методи навчання: 

лекції, лабораторні заняття, контрольна робота, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання: 

Поточний контроль лабораторні роботи

Підсумковий контроль (залік): контрольна робота

Мова навчання: 

Українська