Фізична та колоїдна хімія

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105; аудиторні години —52; в т. ч. лекції — 28 год.; лабораторні заняття — 24 год.: кількість кредитів ЄКТС — 3,5
Лектори: 
доц. Новохатько О.В.
Результати навчання: 
на основі вивчення законів термодинаміки формування уявлення про рівновагу хімічних реакцій в тому числі й електрохімічних; формування уявлень про фазові перетворення в одно- та багатокомпонентних системах, про розчини, про кінетику хімічних та біохімічних реакцій, про особливості високодисперсних систем та полімерів, в тому числі й природних, вироблення навиків та вмінь самостійного виконання дослідів та узагальнення експериментальних фактів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
вища математика, загальна та неорганічна хімія, фізика.
Зміст навчального модуля: 
Закони термодинаміки. Рівновага хімічних реакцій, фазових переходів в одно- та багатокомпонентних системах, розчинів. Кінетика хімічних та біохімічних реакцій. Властивості високодисперсних систем та полімерів.
Рекомендована література: 
1. Мороз А.С., Ковальова А.Г. Фізична та колоїдна хімія. — Львів: «Світ». 1994. — 247 с.
2. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия.—М.: «Высшая школа», 1988. — 498 с.
3. Герасимов Я.М. Курс физической химии.Т.1,2.—М: «Химия», 1970. — 592 с.
4. Зимон А.Д., Лещенко.  Колоидная химия. Издание трете исправленое и дополненое. М.: «Арар», 2003.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль  — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
Підсумкові контролі  — екзамени
Мова навчання: 
Українська