Фізика

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 225 (кредитів ЄКТС — 7,5) Аудиторні години — 112 (лекції — 56, практичні — 28, лабораторні — 28)
Лектори: 
доц. Сукачов О.В., доц. Долударєв В.М.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен
Знати: основні закони кінематики і динаміки поступального та обертального рухів тіл, закони збереження, поняття про коливання та хвилі, основи термодинаміки і статистичної фізики, основні закони електростатики і постійного електричного струму, основні закони магнетизму, хвильову оптику, теплове випромінювання, елементи квантової механіки, основи зонної теорії твердого тіла, елементи ядерної фізики;
Вміти: а) застосовувати отримані знання для аналізу фізичних явищ та процесів, б) виділяти найважливіші фактори, які впливають на поведінку фізичних систем, коректно враховувати їх вплив; в) розв’язувати типові фізичні задачі; г) виконувати лабораторні роботи із справжнім (не віртуальним) лабораторним обладнанням, д) обробляти результати вимірювань та оцінювати похибку вимірювань.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит: шкільний курс фізики; курс математичного аналізу, лінійна алгебра та аналітична геометрія.
кореквізити: диференціальні рівняння, теорія імовірності
Зміст навчального модуля: 
основні закони кінематики та динаміки поступального та обертального рухів тіл, закони збереження енергії, імпульсу та моменту імпульсу, основи теорії коливань, хвилі та їх поширення, основи МКТ ідеальних газів, статистичної фізики та термодинаміки, основні закони електростатики та постійного електричного струму, основні закони магнетизму, хвильова оптика (явища інтерференції, дифракції, дисперсії, поляризації), теплове випромінювання, елементи квантової механіки, основи зонної теорії твердого тіла, елементи атомної і ядерної фізики.
Рекомендована література: 
1. Зачек І.Р., Кравчук І.М., Романишин Б.М., Габа В.М., Гончар Ф.М. Курс фізики. Навчальний підручник. — Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2002 р. – 376 с.
2. Т.И. Трофимова. Курс физики. Учебник. — Москва:Издательство «Высшаяшкола», 1997.− 542 с.
3. О.І. Єлізаров. Фізика (для екологів). Частина 1: Навчальний посібник/ — Кременчук: КДПУ, 2007. — 260 с.
4. О.І. Єлізаров. Фізика (для екологів). Частина 2: Навчальний посібник/ — Кременчук: КДПУ, 2007. — 320 с.
5. Черепанов В.П., Сукачов О.В., Мотрій Н.І., Єлізаров М.О. Задачі з фізики. Ч.1. Навчальний посібник для вищих технічних навчальних закладів. – Кременчук: КДПУ, 2007. – 165 с.
6. Мотрій Н.І., Черепанов В.П., Сукачов О.В., Журав В.В. Задачі з фізики. Частина друга: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Кременчук: КДПУ, 2008. – 168 с.
7. Сукачов О.В., Черепанов В.П., Мотрій Н.І. Задачі з фізики. Частина четверта: Навч. посібник. – Кременчук: КДПУ, 2009. – 102 с.
8. О.В. Сукачов, В.В. Журав, Г.В. Єременко. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт, самостійної роботи та контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фізика» (розділи «Фізичні основи механіки», «Основи молекулярної фізики і термодинаміки») для студентів усіх спеціальностей. – Кременчук: КНУ ім. М. Остроградського, 2016. – 43 с.
9. О.В. Сукачов, В.В. Журав, Г.В. Єременко. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт, самостійної роботи та контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фізика»(розділ «Основи електродинаміки») для студентів усіх спеціальностей. – Кременчук: КрНУ ім. М. Остроградського, 2016. – 31 с.
10. О.В. Сукачов, В.В. Журав, Г.В. Єременко. Методичні вказівки до виконання практичних робіт, самостійної роботи та контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фізика» (розділи «Фізика коливань і хвиль», «Хвильова оптика») для студентів усіх спеціальностей. – Кременчук: КрНУ ім. М. Остроградського, 2016. – 26 с.
11. О.В. Сукачов, В.В. Журав, Г.В. Єременко. Методичні вказівки до виконання практичних робіт, самостійної роботи та контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фізика» (розділи «Квантові властивості випромінювання», «Елементи квантової механіки і атомної фізики», «Елементи квантової фізики твердого тіла», «Елементи ядерної фізики») для студентів усіх спеціальностей. – Кременчук: КрНУ ім. М. Остроградського, 2016. – 28 с.
12. О.І. Лисенко. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізика» з розділу «Механіка і молекулярна фізика» для студентів денної та заочної форм навчання з технічних спеціальностей. – Кременчук: КДПУ, 2006. – 94 с.
13. О.В. Сукачов, В.В. Журав, Г.В. Єременко. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізика» розділ «Електрика і магнетизм» для студентів денної та заочної форм навчання технічних спеціальностей. – Кременчук: КрНУ ім. М. Остроградського, 2015. – 98 с.
14. М.О. Єлізаров, В.В. Журав, Г.В. Єременко. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізика» розділ «Хвильова оптика» для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. – Кременчук: КрНУ ім. М. Остроградського, 2015. – 49 с.
15. О.І. Єлізаров, М.О. Єлізаров, В.В. Журав. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізика» розділ «Квантова оптика і атомна фізика» для студентів денної та заочної форм навчання технічних спеціальностей. – Кременчук: КрНУ ім. М. Остроградського, 2015. –42 с.
16. О.І. Єлізаров, М.О. Єлізаров, В.В. Журав. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізика» розділ «Фізика твердого тіла» для студентів денної та заочної форм навчання технічних спеціальностей. – Кременчук: КрНУ ім. М. Остроградського, 2015. – 49 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
• Поточний контроль — звіти з лабораторних робіт, усне опитування,самостійні та контрольні роботи 
• Підсумковий контроль — екзамен
Мова навчання: 
Українська