Генетика

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 225; аудиторні години — 12; в т.ч. лекції — 56 год., лабораторні заняття — 28 год., практичні заняття — 28 год.; кількість кредитів ЄКТС — 7,5
Лектори: 
Проф. Никифоров В.В.
Результати навчання: 
формування сучасних уявлень про матеріальні та молекулярні основи спадковості, структуру та функцію гена, механізми збереження, передачі та реалізації генетичної інформації; засвоєння основних законів та закономірностей загальної і молекулярної генетики
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальна біологія, біологія клітини, біологічна хімія
Зміст навчального модуля: 
Основні генетичні поняття. Будова та функції хромосом. Закони Менделя. Взаємодія генів. Механізми визначення статі. Групи зчеплення та кросинговер. Закономірності успадкування цитоплазматичних генів. Процеси мутагенезу. Генетичні процеси на рівні організму та популяції. Структура та функції гена. Особливості організації геномів у прокаріотів і еукаріотів Регуляція дії гена. Генетичні основи селекції. Біологічна та соціальна спадковість. Охорона генофонду.
Рекомендована література: 
1. Стрельчук С.І., Демідов С.В., Бердишев Г.Д., Голда Д.М. Генетика з основами селекції. — К.: Фітосоціоцентр, 2000. — 292с.
2. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. — М.: Высшая школа, 1989. — 592с.
3. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. — Изд-во Новосибирскогоуниверситета, 2003.
Форми та методи навчання: 
лекційні, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль  — лабораторні роботи 
Підсумковий контроль  — екзамен
Мова навчання: 
Українська