Хімія (органічна хімія)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 315; аудиторні години — 154, в т.ч. лекції — 70 год., лабораторні заняття — 42 год.; кількість кредитів ЄКТС — 10,5
Лектори: 
доц. Новохатько О.В.
Результати навчання: 
формування сучасного уявлення про будову та рекційну здатність органічних сполук, засвоєння реакцій взаємного перетворення різних функціональних груп, оволодіння технікою лабораторних робіт, вироблення навиків та вмінь самостійного виконання синтезу та аналізу органічних сполук
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальна та неорганічна хімія, фізика
Зміст навчального модуля: 
Основи реакційної здатності органічних сполук, їх основні класи. Основні промислові та лабораторні методи одержання, хімічні властивості та застосування органічних сполук.
Рекомендована література: 
1. Петров Л.А., Бальяк Х.В., Проценко А.Г. Органическаяхимия.– М.: Высшая школа, 1973. – 678 с.
2. Писаренко А.П., Хавин З.Я. Курс органическойхимии.– М.: Высшая школа, 1975.–489 с.
3. Потапов В.М. Органическаяхимия.– М.: Высшая школа, 1976.– 500 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль  — звіти з лабораторних робіт, усне опитування, самостійні та контрольні роботи 
Підсумковий контроль — екзамени
Мова навчання: 
Українська