Хімія (загальна та неорганічна хімія)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 255; аудиторні години — 126; в т.ч. лекції — 56 год., лабораторні заняття — 42 год.; кількість кредитів ЄКТС — 8,5
Лектори: 
доц. Новохатько О.В.
Результати навчання: 
знати сучасний стан і шляхи розвитку хімії; роль хімії в науково-технічному прогресі, створенні нових матеріалів, розв'язанні енергетичної проблеми, в раціональному використанні природничих багатств і охорони природи; світоглядне значення хімічних теорій і законів; фізичні і хімічні властивості та практичне значення речовин; вміти користуватися навчальною і довідковою літературою; розв'язувати хімічні задачі; поводитися з найважливішими хімічними сполуками і обладнанням, виконувати хімічні досліди, дотримуватись правил техніки безпеки
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
вища математика, фізика
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття і закони хімії. Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Хімічний зв’язок та структура молекул. Класифікація та номенклатури неорганічних сполук. Агрегатні стани речовин. Енергетика хімічних процесів. Хімічна кінетика та рівновага хімічних процесів. Розчини; властивості розчинів неелектролітів і електролітів. Теорія електролітичної дисоціації. Гідроліз солей. Окисно-відновні процеси. Комплексні сполуки. Загальні властивості неметалів. Загальні властивості металів. Корозія металів. Загальна характеристика s-,p-,d-,f- елементів та фізико-хімічні властивості їх основних неорганічних сполук; їх біологічна функція. Хімія води.
Рекомендована література: 
1. Н.В.Романова. Загальна та неорганічна хімія. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. — 480с.
2. Коровин Н.В. и др. Курс общей химии. −  М.: В. шк., 1990. − 446 с.
3. Каличак Я.М., Кінжибало В.В., Контур Б.Я, Миськів М.Г., Сколоздра Р.В. Хімія (задачі, вправи, тести). – Львів: «Світ», 2001.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — звіти з лабораторних робіт, усне опитування,самостійні та контрольні роботи 
Підсумковий контроль — екзамен
Мова навчання: 
Українська