Іноземна мова

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин (на семестр) — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 60; самостійна робота — 120.
Лектори: 
старш. викл. Дніпровська Т.В.; старш. викл. Скоробогатова Т.І.
Результати навчання: 
знати основи граматики: синтаксичні та морфологічні особливості іноземних мов (практичне застосування);
засвоїти 2500 лексичних одиниць (з них 500 слів та фраз — активний словник);
уміти спілкуватися іноземною мовою в межах визначеної робочою програмою навчальної тематики для курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»;
володіти базовими навичками мовлення, необхідними для читання оригінальної літератури за фахом для одержання науково-технічної інформації;
робити записи, виписки, скласти план тексту, письмове повідомлення;
розуміти методи анотування та реферування іншомовних джерел;
підготувати доповідь-презентацію у професійно-орієнтованій галузі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
І семестр: 1. Студентське життя. 2. Професія інженера (Мій інститут. моя спеціальність). Пошук роботи.
Рекомендована література: 
Англійська мова:
1. GettingoninEnglish. Ed. by P. Cornessand N. Haiduk. Lviv, 1998.
2. GettingoninEnglish. За ред. І. Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина. Львів. 2006
3. R. Murphy. EnglishGrammarinUse. 1995.
4. M. Swan. PracticalEnglishUsage. Oxford, 1995.
Німецька мова:
1. KommunikativesDeutsch. RedaktionelleLeitung: Dr. V. Sadoroshnzj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spityner, M. Vesna. Lviv, 1998.
2. Бориско Н. В. Бизнес-курс немецкого язика. К., «ЛОГОС», 1998.
3. Весна М., Пиндик Н., Шуневич Б. Українсько-німецький словник-мінімум довідникового типу. Львів, 1996.
4. Becker, Brauner, Eisfeld. Dialog-Beruf. MaxHueber — Verlag, 1997.
Французька мова:
1. «Parlez-vousFrancais?», навчальний посібник з французької мови за редакцією І. Ключковської. Львів, 2000.
2. «SansFrontiers I», methodedeFrancais, CLE international, p. 1992.
3. «SansFrontiers II», methodedeFrancais, CLE international, p. 1992.
4. «SansFrontiers III», methodedeFrancais, CLE international, p. 1992.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль;
Підсумковий контроль (диференційований залік).
Мова навчання: 
англійська, німецька, французька