Обчислювальна математика та програмування

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 56 (лекції — 8, лабораторні зан. — 34).
Лектори: 
 
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
користуватися персональним комп’ютером і працювати в мережі;
виконувати дії з файлами в середовищі операційної системи;
використовувати текстові редактори для підготовки текстів та технічної документації;
використовувати програмне забезпечення (електронні таблиці) для розв’язування типових задач хімії та біотехнології;
складати графічні схеми алгоритмів і програми мовою VisualBasic;
розв'язувати за допомогою комп’ютера задачі, пов’язані з майбутньою професійною діяльністю
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит: лінійна алгебра, математичний аналіз, диференціальні рівняння
Зміст навчального модуля: 
Основні задачі та методи обчислювальної математики.. Елементи теорії похибок. Апроксимація функцій.
Інтерполяція функцій. Обробка даних
Чисельне розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР)
Диференціальні рівняння. Системи лінійних диференціальних рівнянь.
Задачі оптимізації. Спектральний аналіз. Розв’язання біотехнологічних задач в електронних
Історія програмування. Етапи програмування. Алгоритми. Основні поняття. Алгоритми сортування. Пошук в масиві. Структури даних. Банки та бази даних.
Загальні характеристики мов програмування
Рекомендована література: 
1. Анджейчак І.А., Федюк Є.М. та ін. Практикум з обчислювальної математики. Основні числові методи. —Львів, 2001, ч.1, ч.2.
2. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Бейсик. Львів, 2008.
3. Бахвалов Н.С., Житков Н.П., Кобельков Г.М. Численныеметоды. —М.: Наука, 1987.
4. Каленюк П.І., Бакалець В.А. та ін. Вступ до числових методів. —Львів, 2000.
5. Самарський А.А., Гулин А.В. Численныеметоды. —М.: Наука, 1989.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль : лабораторні, розрахункові роботи
Підсумковий контроль -  (залік)
Мова навчання: 
Українська