Політологія

Тип модуля: 

обов’язковий

Семестр: 

П’ятий

Обсяг модуля: 

Загальна кількість годин: 90, кредитів ЄКТС: 3, аудиторні години: 30 год., лекції: 14 год., семінари: 16 год.

Результати навчання: 

Завдання вивчення дисципліни: формування цілісного уявлення про політичну систему суспільства, її структуру, основні інститути та функції; розуміння сутності держави як політичної форми організації суспільства та базового елементу політичної системи. Вивчення дисципліни спрямоване на формування та виховання громадян демократичної держави з високим рівнем політичної свідомості і культури. У результаті вивчення модуля студент повинен:

·         знати: сутність основних понять, категорій, термінів, концепцій політології; класифікацію, загальну характеристику, специфіку діяльності та функціонування суб’єктів політики; особливості, структуру, функції політичної системи; суть, особливості, ознаки, функції держави, як основного інституту політичної системи; суть поняття форма держави; сутність, особливості та різносиди форм державного правління; політичних режимів, державно-територіального устрою; систему державного правління в Україні; основні напрямки зовнішньої політики України;

·         вміти: застосовувати набуті теоретичні знання на практиці при оцінці та аналізі державних та світових суспільно-політичних процесів.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 

аудиторне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 

·         Пререквізит: Історія України.

·         Кореквізит: Філософія.

Зміст навчального модуля: 

Політика і наука про політику. Політична влада і політична система. Політичний процес та особистість у політиці. Політичні партії, партійні та виборчі системи. Держава і громадянське суспільство. Політичні режими. Система державного правління в Україні. Зовнішня політика держави та міжнародні відносини. Ідея державності в політичній думці України.

Рекомендована література: 

1.     Гелей С.Д. Рутар С.М. Політологія: Навчпосіб.—7-ме вид,, переробл і доп. — К.: Знання. 2008. — 415.

2.     Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. — Львів: «Новий світ-2000»., 2002. — 344 с.

3.     Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика // А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. — 2-е вид., перероб. та доп. — К.: Ельга, Ніка — Центр, 2003. — 664 с.

4.     Політологія: Навч. посібник / О. О. Волинець, М. П. Гетьманчук, В. В. Гулай, С. І. Дорошенко, І. Р. Малик, О. Ю. Мороз, Р. Я. Пасічний, О. В. Піскорський, П. П. Ткачук, В. І. Харченко. — Серія «Дистанційне навчання». — № 28. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 360 с.

5.     Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 704 с.

6.     Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. — К. : Вид. центр «Академія», 2001. — 528 с.

7.     Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник. — К.: Либідь, 2002. — 576 с.

Форми та методи навчання: 

лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання: 

·         Поточний контроль:  — семінари

·         Підсумковий контроль: ( іспит)

Мова навчання: 

Українська