Процеси і апарати біотехнологічних виробництв

Тип модуля: 

обов’язковий

Семестр: 

П’ятий

Обсяг модуля: 

загальна кількість годин — 195; аудиторні години — 94; в т.ч. лекції — 64 год.; лабораторні заняття — 0 год.; курсовий проект — 30 год., кількість кредитів ЄКТС — 6,5

Лектори: 

 

Результати навчання: 

вивчення фізичної суті явищ, що стверджує даний процес, умов і законів, яким відповідають дані явища. Вивчення конструкції типової апаратури; вивчення методів розрахунку апаратури, її будову і конструювання. Набуття студентами необхідних знань для формування наукового мислення, що дозволяє об’єднати виробничу діяльність з науково-технічними розробками

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 

аудиторне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 

фізика, вища математика

Зміст навчального модуля: 

Загальні закономірності прикладної гідравліки. Гідростатика. Гідродинаміка. Теорії подібності. Гідродинаміка твердого тіла. Гідравлічні машини, компресори. Розділення неоднорідних систем. Загальні закономірності теплових процесів. Випарювання. Основи масоперенесення. Абсорбція. Перегонка і ректифікація. Адсорбція. Екстрагування. Сушіння.

Рекомендована література: 

1.     Сидоров Ю.І, Влязло Р.Й., Новіков В.П. Процеси і апарати мікробіологічної та фармацевтичної промисловості. Технологічні розрахунки. Приклади і задачі. Основи проектування: навчальний посібник. – Львів: «Інтелект-Захід», 2008, - 736 с.

2.     Дытнерский ю.д. процессы и аппараты химической технологии. В 2-х кн.− М.: Химия, 1995. − 768 с.

3.     Баранцев В.И. Сборник задач по процессам и аппаратам пищевых производств. М.: Агропромиздат, 1985. – 136 c.

Форми та методи навчання: 

лекції, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання: 

·         Поточний контроль  — звіти з лабораторних робіт, контрольні та самостійні роботи, усне опитування

·         Підсумковий контроль  — екзамен

Мова навчання: 

Українська