Українська мова (за професійним спрямуванням)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90(кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 30(практичні заняття - 16)
Лектори:
доц. Тур О.М.
Результати навчання: 
засвоїти основні принципи професійного спілкування українською мовою, принципи і засоби офіційно-ділового мовлення;
оволодіти основними формами мовленнєвого етикету для професійного спілкування
опанувати основи ведення ділової документації українською мовою;
використовуючи засоби службово-ділового мовлення, оформляти основні зразки ділових паперів;
володіти навичками культури усного та писемного мовлення і нормами української літературної мови;
правильно вимовляти слова, уживати нормативні наголоси;
оволодіти науковими принципами сучасного правопису і використовувати їх у процесі професійного спілкування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; офіційно-діловий стиль і засоби професійного спілкування; культура усього та писемного мовлення; форми мовленнєвого етикету; основи ділового мовлення та ведення службової документації; ділові папери; наукові принципи орфографії та пунктуації; стилістичне редагування тексту професійного спрямування.
Рекомендована література: 
1. Українська мова і культура мовлення: Навчальнийпосібник/ За ред. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. -  К.: Вища школа, 1995.
2. Сучасна українська літературна мова: Навчальнийпосібник/ За ред. Шевчук С.В. - К.: Вища школа, 2001.
3. Сучасна українська літературна мова: Навч. посібник/ За ред. Шкуратян Н.Г. - К.: Літера, 2000.
4. Українське ділове мовлення: Навч. посібник/ За ред. Шевчук С.В. - К.: Вища школа, 2007.
5. Ділова українська мова. Навч. пос./ За ред. Ботвина Н. - К.: Артек, 2000.
6. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. / Л.І. Галузинська, Н.В. Науменко, В.О. Колосюк. – К. : Знання, 2008. – 430 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
поточний контроль 
підсумковий контроль (іспит).
Мова навчання: 
Українська