Загальна мікробіологія і вірусологія

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 240; аудиторні години — 120; в т.ч. лекції — 70 год., лабораторні заняття — 36 год.; кількість кредитів ЄКТС — 8
Результати навчання: 
формування сучасних знань про будову про- та еукаріотних мікроорганізмів, розуміння морфологічних, культуральних, фізіологічних та біохімічних особливостей мікроорганізмів; засвоєння основ класифікації, генетики та екології мікроорганізмів; розуміння ролі мікроорганізмів у біотехнології; ознайомлення з методами мікробіологічного та санітарного контролю виробництва
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
основи анатомії,
фізіології та діагностики людини,
біохімія,
біологія клітини
Зміст навчального модуля: 
Роль мікробіології в сучасній біотехнології та медицині. Загальна характеристика мікроорганізмів – еукаріотів. Дріжджі і цвілі. Будова бактеріальної клітини. Класифікація бактерій. Віруси, будова і розповсюдження. Вірусні захворювання людини. Фізіологія мікроорганізмів. Способи культивування мікроорганізмів. Вплив факторів зовнішнього середовища на мікроорганізми. Конструктивні та енергетичні процеси у мікроорганізмів, їх взаємозв’язок. Бродіння, дихання, фотосинтез, хемосинтез. Організація генетичного апарату у про- та еукаріот. Мутації. Практичне застосування генетики мікроорганізмів. Регуляція метаболізму. Біосфера та розповсюдження мікроорганізмів. Роль мікроорганізмів у кругообігу речовин в природі. Взаємовідношення мікроорганізмів. Антимікробна хіміотерапія.
Рекомендована література: 
1. Мікробіологія та фізіологія харчування, навч. посібник для ВНЗ/ В.Д. Малигіна, О.А. Ракша-Слюсарева, В.П. Ракова та ін. – К., Кондор, 2009.- 241 с.;
2. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія: Підруч. – 2-е вид., доп. І перероб. – К.: НУХТ, 2010. – 632 с.;
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль  — лабораторні роботи
Підсумковий контроль  — екзамени
Мова навчання: 
Українська